course-details-portlet

INFT2001 - Informasjonssikkerhetsstyring

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 A

Faglig innhold

Cybersikkerhetsterminologi og historie, juridiske og etiske problemstillinger innen cybersikkerhet, sårbarhet i digitale infrastrukturer, identiteter, autentisering og autorisasjon, menneskelige aspekter ved cybersikkerhet, grunnleggende trusselprofilering, fremtidsvisjoner for et sikrere digitalt samfunn. Informasjonssikkerhetsstyringssystemer (ISMS), rammer for sikkerhetsarbeidet, standardene 27001 og 27002, risikoanalyser, sikkerhetspolicy, sikkerhetskultur og evaluering.

Læringsutbytte

Kunnskaper: kandidaten kan: - forklare anvendelsen av standardene ISO 27001 og ISO 27002 med vekt på både sammenhenger og forskjeller mellom dem - forklare en trinnvis plan for innføring av et styringssystem for informasjonssikkerhet og redegjøre for kritiske suksessfaktorer i hver av fasene - gjøre rede for betydningen av informasjonssikkerhet for bedriftens økonomi og omdømme - gjøre rede for de mest brukte begreper innen cybersikkerhet samt fagets viktigste historiske utvikling - gjøre rede hvordan sårbarheter i digitale infrastrukturer kan oppstå og hvordan de mest vanlige sårbarheter kan motvirkes. Ferdigheter: kandidaten kan: - gjøre en vurdering av strategi og tiltak for forankring av sikkerhetsarbeidet, basert på en forutgående analyse av situasjonen i en konkret bedrift - gjennomføre en risikoanalyse for en konkret bedrift basert på en standard fremgangsmåte og prioritere og innføre relevante tiltak for å redusere risikoverdien for kartlagte trusler - foreslå en strategi for å involvere både bedriftens egne ansatte og eventuell ekstern kompetanse i endringsprosessene knyttet til innføring av et ISMS - gjennomføre grunnleggende trusselprofilering og risikoanalyse - benytte verktøy for å beskytte identiteter mot vanlige sikkerhetsangrep Generell kompetanse: kandidaten kan: - gjøre rede for samfunnets sårbarhet som konsekvens av cybersikkerhetsutfordringer - kan søke etter og anvende relevant fagstoff for å belyse en gitt problemstilling - formidle fagstoff både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner med tilhørende presentasjoner legges ut Ukentlig underveis i semesteret. Frivillige øvinger (flervalg og tekstbaserte) gjennomføres individuelt. Øvinger knytte til mappevurderingen gjennomføres gruppevis utover i semesteret og tar utgangspunkt i en casebeskrivelse av en konkret virksomhet. Studentene skal utarbeide deler av et ISMS for en tildelt case. Arbeidet inkluderer nettbaserte veiledningsmøter på dagtid.

Mer om vurdering

Gruppevis mappevurdering bestående av 6 øvinger gitt gjennom semesteret. I tillegg skal hvert gruppemedlem levere et individuelt refleksnotat hvor de gjør rede for sine egen og gruppemedlemmenes arbeidsinnsats og bidrag til gruppas mappe.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk, informasjonsbehandling.

Kursmateriell

Datasikkerhet for ledere, Bergsjø og Windvik. Utgitt på Universitetforlaget.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCST2005 7.5 01.09.2020
DIFT2007 7.5 01.09.2020
IBED2003 7.5 01.09.2020
IINI2009 7.5 01.09.2020
IDRI2004 7.5 01.09.2020
DCSG2005 7.5 01.09.2020
IFUD1119 7.5 01.09.2020
DCST1002 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering (1) 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. The exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU