course-details-portlet

IMAT1050 - Matematikk med beskrivende statistikk og sannsynlighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Aritmetikk og algebra, trigonometri, eksponentialfunksjoner og logaritmer, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger, funksjoner av flere variable, beskrivende statistikk inklusiv enkel regresjon, sannsynlighetsregning, stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger og estimering.

Læringsutbytte

Kunnskaper Kandidaten: - har kunnskap om god regneteknikk - har kunnskap om matematisk logisk tenkemåte - har kunnskap om bruken av matematiske beregninger - har kunnskap om begrepene riktighet og presisjon og hvordan en kan beskrive dem - har kunnskap om sannsynlighetsberegninger - har kunnskap om stokastiske variable og sannsynlighetsfordelinger og estimering av stokastiske variable. Ferdigheter Kandidaten: - kan utføre beregninger på og omforminger av matematiske uttrykk både med symboler og tall - kan grafisk presentere på en troverdig og korrekt måte både eksperimentelle data og teoretiske formler i koordinatsystem - kan finne matematiske likninger fra grafiske kurver og vurdere hvor gode de er til å representere et datasett - kan behandle forskjellige funksjoner som lineære funksjoner, potensfunksjoner, trigonometriske funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner og utføre derivasjon på disse og kombinasjoner av disse. - kan beregne integral og løse enkle differensiallikninger - kan derivere funksjoner av flere variable og finne det totale differensialet - kan presentere eksperimentelle data vha tabeller, grafer og beregnede sentralmål og spredningsmål - kan utføre grunnleggende sannsynlighetsberegninger - kan velge sannsynlighetsmodeller og utføre sannsynlighetsberegninger på disse og estimere stokastiske variable. Generell kompetanse Kandidaten: - kan bruke matematikk, beskrivende statistikk og sannsynlighetsregning til å forstå beregninger på måleresultat og selv videreformidle måleresultater - skal ha en matematikkforståelse og en sannsynlighetsforståelse som basis for videre studier

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger inklusive øvinger i Excel.Total arbeidsmengde pr student tilsvarer ca 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger og øvingstimer utgjøre ca. 80 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen: Godkjent kalkulator: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S og Casio fx-82 EX. Gyldendals formelsamling i matematikk for videregående skole eller tilsvarende. 2 A4-ark med notater. Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner. Ny/utsatt eksamen: August.

Ved utsatt eksamen kan eksamensform bli omgjort til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, Trondheim.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BR100119 7.5 HØST 2020
HBIO1003 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Matematikk
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU