course-details-portlet

IMAK6005 - Instrumentering for kjemisk analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektarbeid 50/100
Skriftlig hjemmeeksamen 50/100 2 timer

Faglig innhold

Målemetoder for kjemisk analyse med vekt på metoder som egner seg for sensorer og online-analyser i industriell sammenheng. Teoretiske grunnlag for de forskjellige sensorene og måleteknikkene. Modulen gir praktisk erfaring med et utvalg av metodene gjennom laboratorieforsøk og beregninger. Målemetoder og innretninger som inngår er

 • Elektrokjemiske metoder (voltametri, potensialtrinn, impedans)
 • Potensiometriske sensorer, ioneselektive elektroder og måling av pH
 • Sensorer basert på mikrofluider
 • Amperometriske sensorer
 • Coulometriske metoder og stripping-voltametri
 • Roterende elektroder
 • Referanseelektroder
 • Gravimetriske metoder
 • Optiske sensorer og spektrofotometri (UV/synlig- og vibrasjonsspektroskopi)

Hovedtrekkene ved andre relevante metoder (atomabsorpsjon og -emisjon, massespektrometri, røntgen-fluorescens, kromatografi og røntgendiffraksjon m.fl.) vil også inngå i modulen.

Modulen gir også en kort innføring i elektriske kretser og elektronikk for konvertering fra fysiske til elektriske signaler, inklusive konvertering fra analoge til digitale signaler og signalbehandling. Signal- og støyforhold. Filtrering. Faselåsforsterkere (lock-in). Det vil bli lagt vekt på analyse av usikkerhet og målefeil spesifikke for de metodene som gjennomgås.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne kan deltagerne redegjøre for prinsippene bak metodene for kvantitativ vurdering av målinger mht. en industriell anvendelse, og for hvordan instrumenter kalibreres og målinger tas for å oppnå akseptabel nøyaktighet og presisjon. Deltagerne kan videre redegjøre inngående for bruk av elektrokjemiske og optiske metoder for måling av konsentrasjon og kan gjennomføre slike målinger i laboratorium og industrielle prosesser. Deltagerne er kjent med prinsippene og de viktigste anvendelsesområdene for de øvrige målingene som inngår i modulen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og praktisk arbeid i lab.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen 50 % og prosjektarbeid 50 %.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
EVU-emner ved NV-fakultetet, 0% internfinansiert (EVUNV0H)

Kursmateriell

Peter Gr ̈undler, "Chemical Sensors. An Introduction for Scientists and Engineers",Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg (2007)

Jiri Janata, "Principles of Chemical Sensors", Second Edition, Springer,Dordrecht/Heidelberg/London/New York (2009)

Ytterligere kursmateriell oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Elektrokjemi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjektarbeid 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig hjemmeeksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU