course-details-portlet

IMAK6004 - Grunnleggende kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Atomet og periodesystemet: oppbygning av atomer, periodesystemet, atommodeller, ioner, orbitaler.

Kjemiske bindinger: molekyler, kovalent binding, ionebinding, intermolekylære krefter, metallbinding, enkel navnsetting.

Kjemisk sammensetning og kjemiske reaksjoner: atommasse, molar masse, mol-begrepet, løsninger og konsentrasjon, kjemiske reaksjoner og støkiometri.

Tilstander og gasser: aggregattilstander, enkomponent fasediagram, gasslover og ideell gasslov, partialtrykk.

Kjemiske likevekter: likevektsbegrepet, likevekstkonstanten, Le Chateliers prinsipp.

Syrer og baser: sterke og svake syrer og baser, pH, buffere, sure og basiske oksider.

Løselighet: løselighetsproduktet, fellingsreaksjoner.

Læringsutbytte

Kandidaten kan på grunnleggende nivå

 • Beskrive oppbygning av atomer og periodesystemet
 • Beskrive ulike typer kjemiske bindinger og sette navn på enkle kjemiske forbindelser
 • Balansere kjemiske reaksjoner og gjøre støkiometriske beregninger
 • Beskrive ulike aggregattilstander og gjøre beregninger med ideell gasslov
 • Beskrive og gjøre likevektsberegninger for gass-, syre/base- og løselighetslikevekter

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter:

 • Videoer, oppgaver og andre ressurser som individuelt forberedelse/etterarbeid til samlinger
 • 1 fysisk samling
 • 2 digitale samlinger

Obligatoriske aktiviteter:

 • 2 innleveringer av øvingsoppgaver
 • Deltagelse på den fysiske samlingen
 • Deltagelse på 1 av 2 digitale samlinger

Forventet tidsbruk for deltagere (uten reisetid)

 • Forberedelse/etterarbeid: 35 t
 • Fysisk samling: 8 t
 • Digitale samlinger: 4 t
 • Innleveringer: 8 t
 • Forberedelse eksamen: 8 t
 • Eksamen: 2 t

Totalt: 65 t

Obligatoriske aktiviteter

 • Fysisk samling
 • Digital samling
 • 2 innleveringer av øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Avsluttende eksamen (individuell digital hjemmeeksamen, 2 timer, Bestått/ikke-bestått)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
EVU-emner ved NV-fakultetet, 0% internfinansiert (EVUNV0L)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse hvor søker er over 25 år og har minst 5 års dokumentert arbeidserfaring fra relevant virksomhet.

Kursmateriell

A.H Sandtorv, Kjemi for ingeniører, Universitetsforlaget, 2.utgave, 2021:

https://www.universitetsforlaget.no/kjemi-for-ingeniorer-2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1000 2.5 HØST 2022
TKJE1002 2.5 HØST 2022
TKJE1006 2.5 HØST 2022
HBIOA1004 2.5 HØST 2022
TMT4100 2.5 HØST 2022
TMT4110 2.5 HØST 2022
TMT4115 2.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Ingeniør
 • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU