course-details-portlet

IMAK6003 - Lysmikroskopi og metallers mikrostruktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Dette emnet tar for seg mikrostrukturer i stål og aluminium, og teori om og praktisk anvendelse av lysmikroskopi.

Emnet gir en introduksjon til binære fasediagrammer. Det legges særlig vekt på jern-karbon-diagrammet, og hvordan det kan brukes for å finne forventet mikrostruktur i stål. Forskjellene i egenskaper for de ulike mikrostrukturer i stål (ferritt, perlitt, bainitt, martensitt og austenitt) blir gjennomgått på et grunnleggende nivå, i tillegg til effekten av normalisering og herding av stål.

Emnet går videre gjennom aluminiumlegeringer, herunder knalegeringer, støpelegeringer, utherdbare legeringer og ikke utherdbare legeringer. Det gis en introduksjon til støping, homogenisering, ekstrudering, smiing og valsing som fremstillingsmetoder som påvirker mikrostruktur. I tillegg gjennomgås endringer i mikrostruktur som følge av inn- og utherding og annen varmebehandling.

Emnet gir også en grunnleggende teoretisk bakgrunn for lysmikroskopi og går gjennom mikroskopets oppbygning, belysningssystemet, oppløsningsevne, forstørrelse, dybdeskarphet, lysfelt, mørkfelt, polarisert lys og anvendelse av interferenskontrast. I tillegg gjennomgås bakgrunn for valg av etser og elektrolytter i prøvepreparering for lysmikroskopi.

Laboratoriedel: Lysmikroskopi med ulike prøver av aluminium og stål

Læringsutbytte

Kandidaten

 • Har grunnleggende oversikt over de vanligste fremstillingsmetoder og bearbeidingsprosesser, og hvordan særlig varmebehandling og deformasjon påvirker mikrostruktur hos aluminium og stål.
 • Har en overordnet forståelse av teorien bak hvordan lysmikroskop er oppbygd og hvordan det brukes.
 • Kan på et grunnleggende nivå gjøre rede for teoriene for billeddannelse, kontrast, oppløsning og polarisert lys og behersker ulike metoder for å måle korn- og partikkelstørrelse.
 • Kan lese et fasediagram og bruke vektstangregelen på et enkelt binært fasediagram, og planlegge en prosedyre for å oppnå ønsket mikrostruktur.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning og laboratoriearbeid på samling samt forberedelser og egenarbeid i forkant av samlingen (til sammen 65 timer inkl. selvstudium). Arbeidsformene på samling kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, arbeid på materiallaboratorium og øvinger. Forarbeidet vil være basert på interaktive læringsressurser og digitale møter med veiledning.

Hele opplegget kan kjøres digitalt om det er nødvendig på grunn av smittevern.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Obligatorisk oppmøte på fysisk samling. Minst 50% (1 av 2) deltagelse på digitale samlinger.
 • Øvinger i tilknytning til interaktive læringsressurser
 • Rapporter fra laboratoriearbeid på skjema

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på fysisk og digitale samlinger
 • Øvinger i tilknytning til interaktive læringsressurser
 • Rapport fra laboratoriearbeid på skjema

Mer om vurdering

En vurdering, skriftlig hjemme-eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få sluttkarakter. Obligatoriske aktiviteter er øvinger, rapporter fra lab og 100% fremmøte i fysisk undervisning (fysisk samling). Antall øvinger som kreves godkjent blir oppgitt ved start.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
EVU-emner ved NV-fakultetet, 0% internfinansiert (EVUNV0L)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse hvor søker er over 25 år og har minst 5 års dokumentert arbeidserfaring fra relevant virksomhet.

Kursmateriell

Vil i hovedsak være publisert og utdelt materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Fysikalsk metallurgi
 • Prosessmetallurgi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
03.06.2024


09:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU