course-details-portlet

IMAK2002 - Uorganisk kjemi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i uorganisk kjemi.
Stoffkjemi: Struktur, fremstilling, egenskaper og bruksområder til rene grunnstoff og noen sentrale uorganiske forbindelser. Utvalgte metallurgiske prosesser. Koordinasjonsforbindelser.
Kjemisk bindingslære: Valensskallelektronparrepulsjonsmodellen (VSEPR), valensbindingsmodellen, grunnleggende molekylorbitalteori, båndteori og krystallfeltteori. Intermolekylære krefter og struktur av væsker og faste stoffer.

Læringsutbytte

Kandidaten kan:
- beskrive struktur, fremstilling, egenskaper og anvendelser av noen rene grunnstoff og viktige uorganiske forbindelser
- beskrive sentrale metallurgiske prosesser og vurdere miljømessige konsekvenser av disse
- beskrive utvalgte krystallstrukturer for metaller og ioniske forbindelser
- anvende VSEPR-modellen til å forutsi og beskrive geometrien til molekyler
- beskrive bindinger i og mellom kjemiske forbindelser ved hjelp av ulike modeller
- forklare faste stoffers elektriske egenskaper ut ifra stoffenes båndstruktur
- navngi, beskrive og forklare egenskaper til koordinasjonsforbindelser
- bruke relevante digitale verktøy for å modellere strukturen til uorganiske forbindelser
- samarbeide om å sette seg inn i en problemstilling, finne og vurdere informasjon, og presentere arbeidet på ulike måter
- jobbe selvstendig på kjemilaboratoriet, planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet, vurdere og rapportere resultatene
- håndtere kjemikalier forskriftsmessig, samt finne og bruke HMS-data

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger, prosjektarbeid og laboratoriearbeid med obligatorisk tilstedeværelse.
Antatt arbeidsomfang: Forelesninger: 56 timer. Øvinger: 24 timer. Prosjekt: 35 timer. Laboratoriearbeid: 35 timer. Selvstudium: 50 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler på avsluttende skriftlig eksamen: bestemt, enkel kalkulator og SI Chemical Data (hjelpemiddelkode C).

Obligatoriske arbeidskrav (øvinger) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger i starten av semesteret.

Sluttkarakter i emnet beregnes fra karakter på prosjekter (teller 20 %), laboratoriekurs (teller 20 %) og avsluttende digital skriftlig eksamen (teller 60 %). Alle delene må være bestått for å bestå emnet. Det blir gitt informasjon om detaljer om obligatoriske aktiviteter i laboratoriearbeidet og prosjektarbeidet i begynnelsen av semesteret. Utsatt eksamen: mai/juni.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak av emnet fordi studenten ikke har bestått emnet, må de delene som ikke er bestått tas opp igjen. Ved forbedring av karakter kan kun avsluttende skriftlig eksamen taes opp igjen, og vurderingen av de andre to delene blir stående. Laboratoriekurset og prosjekter kan ikke kontes. Om man stryker på en av disse delene, må man ta den på nytt neste gang emnet går ordinært. Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi (FTHINGKJ), NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Nivaldo J. Tro: Chemistry. A molecular apporach, 3. utgave, Pearson Prentice Hall, 2014.
Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utgave, 2014.
Det vil bli opplyst om eventuelt øvrig kursmateriell ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJE1005 4.0 01.09.2020
TPRK1003 4.0 01.09.2020
TMT4130 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Uorganisk kjemi
  • Kjemi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU