course-details-portlet

IIK6516 - Digital sikkerhet - ledelse og organisasjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

 • Strukturering av arbeidet med digital sikkerhet
 • Implementasjon av digital sikkerhet i virksomheter
 • Personell og digital sikkerhet

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Bred kunnskap om organisatorisk håndtering av digitale risiko
 • Kjenner til kunnskap om metoder og rammeverk for organisatorisk håndtering av digitale risiko
 • Kan oppdatere seg på fagområdet innen tema som er relevante for egen virksomhet
 • Kan kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til håndtering av digital risiko og treffe begrunnede valg
 • Kan reflektere over egen faglig utførelse og justere denne under veiledning
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om organisatorisk håndtering av digital risiko og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tida, alene og som deltager i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til nytenknings- og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid i basisgrupper og egendefinert prosjektarbeid. Det legges opp til at studentene skal jobbe med problemstillinger som er relatert til sin arbeidshverdag med fokus på teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til digital sikkerhet. Utover dette utfordres også studentene til å lage digitale presentasjoner og til å gjennomføre fagfellevurderinger av sine medstudenters arbeider.

Emnet er basert på digitale samlinger på Blackboard, NTNUs digitale læringsplattform. Deltagerne deles inn i basisgrupper på 6-8 deltagere, og det gjennomføres

 • 3 fellessamlinger (alle deltagere) à 3 timer
 • 4 samlinger i basisgrupper à 3 timer

Det forutsettes deltakelse i sanntid på samlingene. For å bestå modulen kreves deltakelse på min 6 av 7 digitale samlinger. Prosjektarbeidene gjennomføres enten individuelt eller i grupper, og skal dokumenteres i form av en mappe som belyser et selvvalgt tema relevant for emnet.

Læringsaktiviteter på samlingene:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Erfaringsutveksling i plenum

Utenom samlingene:

 • Gruppearbeid
 • Prosjektoppgave

Hele kurset gjennomføres normalt på 10-12 uker. Total arbeidsbelastning for deltakerne er ca. 75 timer inkludert eget arbeid.

Mer om vurdering

Mappen består av

 • To digitale presentasjoner
 • To fagfelle-/medstudentvurderinger
 • Ett skriftlig arbeid

Innleveringsfrist for mappen er normalt 3 uker etter siste samling. Hvis mappen evalueres til stryk må faget tas på nytt i sin helhet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning, IIK, bachelornivå (IEIIKEVUL)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU