course-details-portlet

IIK6514 - Introduksjon til digital sikkerhet: Innføring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Digitalisering er å bruke teknologi til å forbedre, forenkle og fornye. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som legger tilrette for økt verdiskaping og innovasjon.

Dette kurset/emnet vil fokusere på digitale systemer, hvor digital sikkerhet er en svært viktig egenskap. Kurset vil gi en grunnleggende innføring i hvordan et digitalt system konstrueres. Digitale systemers kritikalitet, kompleksitet og mangfold vil så bli diskutert (menneskelig, teknologisk, organisatorisk (MTO) og samspill mellom aktører). Det vektlegges å vise avhengigheter mellom digitale systemer, hvordan digitale løsninger innlemmes i systemer som er nødvendige for å opprettholde samfunnets grunnleggende behov (kritisk infrastruktur) og å diskutere hva som kan skje ved angrep og feil i slike systemer.

Det vil bli innført en beskrivende taksonomi som inkluderer grunnleggende begreper relatert til sikkerhet (konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, autensitet, ikke-benektelse), og en klassifisering av uønskede hendelser (trusler). Emnet/kurset vil ta for seg både menneskeskapte trusler (bevisste, ignoranse, uhell, uoverskuelige), og tilfeldige feil (omgivelse/naturskapte, vær, slitasje). Sammenhengen mellom digital sikkerhet ("security") og industriell sikkerhet ("safety") vil bli diskutert. Kurset vil avsluttes med en innføring i hvordan man stiller relevante og velformulerte krav til sikkerhet i digitale systemer.

Emnet er utviklet og tilbys i samarbeid med Kompetanse Norge.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Deltakerne vil få grunnleggende forståelse av å kunne gjøre rede for

 • Hvordan digitale systemer er konstruerte (maskinvare, programvare, tjenester, nettverk og protokoller, MTO).
 • Hvordan digitale systemer understøtter og samvirker med samfunnskritiske systemer.
 • Ulik taksonomi for å beskrive og stille krav til sikkerhet i digitale systemer.
 • Hvordan feil og sårbarheter kan oppstå i digitale systemer.
 • Det brede trusselbildet og konsekvenser av feil og angrep mot digitale systemer.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan gjøre rede for de mest brukte begrepene innen digital sikkerhet.
 • Kandidaten kan gjennomføre en enkel analyse av et eksisterende digitalt system og identifisere de viktigste verdiene som må beskytets.
 • Kandidaten kan stille relevante og velformulerte krav på digitale systemer.
 • Kandidaten kan formidle relevant fagstoff effektivt i skrift, innhente informasjon for å belyse problemstillinger, samt ivareta opphavsrett i sin kommunikasjon.

Generell kompetanse:

 • Kan delta i dialog om digital sikkerhet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

 • Webinar/samlinger
 • Essey

Det vi bli 6 fellessamlinger (webinar). Deltakelse på minst 5 av 6 webinar er påkrevet.

Læringsaktiviteter på samlingene:

 • Forelesning
 • Erfaringsutveksling
 • Eget arbeid

Deltakerne arbeider med individuell essay. Det legges opp til at studentene kan jobbe med problemstilling som er relatert til sin arbeidshverdag med fokus på utfordringer knyttet til digital sikkerhet. Det gis tilbakemelding/veiledning på første versjon av essay som skal leveres midt i kursperioden. Endelig/oppdatert versjon leveres ved kursslutt.

Emnet vil benytte Blackboard, NTNUs digitale læringsplattform. Det forutsettes at deltakerne har tilgang til Blackboard gjennom hele kursperioden.

Hele kurset gjennomføres normalt på 10-12 uker. Total arbeidsbelastning for deltakerne er ca. 75 timer inkludert eget arbeid

Obligatoriske aktiviteter

 • Skisse essay

Mer om vurdering

Første versjon av essay leveres midtveis i kurset, og er en forutsetning for å fullføre (obligatorisk arbeidskrav).

Essay kan forbedres på grunnlag av tilbakemelding. Emnet vurderes til bestått på grunnlag av innlevert endelig versjon av essay. Frist essay normalt et par uker etter kursslutt.

Hvis essay vurderes til ikke bestått, må kurset tas på nå nytt i sin helhet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning, IIK, bachelornivå (IEIIKEVUL)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Kursmateriell

Litteratur/pensummateriale vil bli gjort tilgjengelig ved oppstart, dels via Blackboard.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU