course-details-portlet

IHG6050 - Videreutdanning i veiledning for vitenskapelige ansatte

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Utdanningen retter seg mot ansatte som har forskjellig typer veiledningsoppgaver knyttet til kollegaer, studenter og praksisveiledere. Emnet er et 10 studiepoengs studie på masternivå. Studiet er samlingsbasert, til sammen 6 dager fordelt på 3 fysiske samlinger. Emnet legger til rette for at studenten kan tilegne seg inngående teoretisk kunnskap og innsikt i metoder og modeller innen veiledning. Det legges til rette for at studenten får ferdighetstrening i veiledning og deltar i et praktiserende veiledningsfellesskap med medstudenter. Emnet legger til rette for at studenten, gjennom kritisk refleksjon over individuell veiledning og gruppeveiledning, kan videreutvikle sin veilederkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • Inngående kunnskap om sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning
 • Inngående kunnskap om veiledning i et mangfoldsperspektiv.
 • Inngående kunnskap om veileders rolle, kommunikasjon og etikk i et veiledningsperspektiv
 • Inngående kunnskap om læring og læringsprosesser i individuell veiledning og i gruppeveiledning
 • Inngående kunnskap om gruppedynamikk og veileders rolle i gruppeveiledning
 • Inngående kunnskap om veiledning i digitale veiledningsmøter
 • Kunnskap om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Strukturere og anvende veiledning i møte med kollegaer/praksisveiledere/studenter både i fysiske og digitale veiledningsmøter.
 • Veilede praksisveileder/studenten med fokus på læringsutbytter/mål for praksisstudier.
 • Ivareta etiske aspekter i sin veiledningspraksis.
 • Analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk og etisk virksomhet
 • Anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder, studentaktive læringsformer og legge til rette for dette i fysiske og digitale veiledningsmøter.
 • Planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i gruppe, både innenfor egen profesjon/kollegaveiledning, og tverrprofesjonelt
 • Planlegge og gjennomføre veiledning som styrker praksisveiledere i veiledning og vurdering av studenter, som har utfordringer under praksisstudiet. Herunder skikkethetsvurdering.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
 • Identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
 • Anvender veiledningskompetansen i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Læringsformer og aktiviteter

 • Samlingsbasert studium. Læringsaktiviteter er strukturert i tre bolker, før, under og etter samling. Det legges opp til ferdighetstrening på samlingene. Samlingene er fysiske.
 • Klasseromsundervisning
 • Nettbaserte forelesninger og bruk av andre relevante digitale nettressurser
 • Selvstudium
 • Digitale og /eller fysiske samarbeidsmøter i grupper
 • Skriftlige arbeider - individuelt og/eller i gruppe
 • Gruppearbeid og ferdighetstrening (workshops); Under samlingene vektlegges ferdighetstrening med veiledning på veiledning og refleksjon. Hjelpemidler til samlæring vil være bruk av lyd-/videoopptak av veiledningssekvenser.
 • Medstudentvurdering, skriftlig og/eller muntlig

Obligatoriske aktiviteter

 • Nærværsplikt på alle samlinger/samlingsdager
 • Delta på øvelser på første samling
 • Individuelt refleksjonsnotat og påfølgende gruppeoppgave før andre samling
 • Delta på øvelser på andre samling, inkludert ferdighetstrening med videoopptak
 • Individuell refleksjonsoppgave, minimum 500 ord, med medstudentvurdering, før tredje samling.
 • Delta på øvelser på tredje samling inkludert ferdighetstrening med videoopptak

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Mer om obligatoriske aktiviteter:

Nærværsplikt: Studiet krever oppmøte og aktiv deltakelse ved samlinger, og har nærværsplikt. Det er mulig med 1 dag fravær av totalt 6 samlingsdager, hvor studenten i stedet må gjøre et arbeidskrav i dialog med emneansvarlig.

1. samling: Presentasjon av studenten selv som veileder, dele med gruppa en veiledningssituasjon knyttet til oppstart av praksis og ferdighetstrening i gruppe (reflekterende team)

Før 2. samling: Individuelt refleksjonsnotat knyttet til praksisoppstart, midtvurdering eller en veiledningserfaring som man er blitt berørt av. Lese to gruppemedlemmers refleksjonsnotat, med muntlig refleksjon i etterkant.

På 2. samling: Ferdighetstrening knyttet til midtvurdering med videoopptak. Refleksjon og tilbakemelding skjer med lærer i grupper.

Før 3. samling: Individuell refleksjonsoppgave (ca.500 ord). Danner grunnlaget for problemstilling knyttet til eksamen. Gruppeveiledning knyttet til problemstilling.

På 3. samling: Ferdighetstrening knyttet til en veiledningssituasjon knyttet til en sluttvurderingssamtale der studenten ikke vil få bestått praksis. Ferdighetstrening med videoopptak og refleksjon i grupper

Mer om vurdering

Eksamen er en individuell skriftlig oppgave - en fordypning i veiledning. Omfang: 3000 ord +/- 10

Utsatt eksamen i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori D - Høyere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUDH100)

Kursmateriell

Tilgjengelig ved oppstart i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Veiledningspedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
03.01.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100

Utlevering
26.02.2024

Innlevering
11.03.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU