course-details-portlet

IF420 - Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Formålet med kurset er å gi studenten grundig kjennskap til sentrale elementer i bedriftsøkonomisk analyse.

Hovedtema er modellering av rasjonell individuell beslutningsadferd under usikkerhet.

Kurset ser på sentrale beslutninger i en bedrift som valg av kapitalstruktur, beslutning om hvilke verdipapirer som skal utstedes og fordelingspolitikk. Konflikter mellom aksjonærer og gjeldshavere, insentivlønninger til ledere, verdipapirisering og nye former for verdipapirer diskuteres. Adverse selection brukes for å beskrive bedrifters tilpasning av kapital struktur og Moral Hazard brukes for beskrive en investors valgsituasjon ved investering i en entreprenørbedrift.

Kurset vil gi et godt grunnlag for studier av avansert litteratur i bedriftsøkonomi.

 • Generell beslutningssituasjon i form av beslutningsmengder og preferanseordninger.
 • Aksiomer for rasjonell beslutningsadferd under usikkerhet.
 • Preferanseordningen kan representeres ved forventet nytte.
 • Risikoaversjon, risikopremie og sikkerhetsekvivalent.
 • Dominansanalyse, subjektive sannsynligheter, identifikasjon av risikopreferanser.
 • Informasjonsanalyse.
 • Bayesiansk læring og verdi av informasjon
 • Innføring i empirisk analyse
 • Investeringsanalyse og kapitalkostnad
 • Valg av kapitalstruktur
 • Hvilke verdipapirer skal utstedes
 • Hybride former for verdipapirer
 • Asymmetrisk informasjon
 • Seleksjonsproblemet
 • Dividendepolitikk.
 • Konflikter mellom aksjonærer og gjeldshavere
 • Insentivlønninger til ledere
 • Verdipapirisering
 • Fusjoner og oppkjøp

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Kjenner sentrale beslutninger i en bedrift som valg av kapitalstruktur, beslutning om hvilke verdipapirer som skal utstedes og fordelingspolitikk.
 • Kjenner sentrale problemstillinger og aktuell forskning på området
 • Kjenner ulike kriterier for valg mellom investeringsprosjekter
 • Får innsikt i teori og analysemetoder i forbindelse med bedrifters investerings, finansierings og fordelingsbeslutninger.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan analysere bedriftens investering, finansiering og fordelingsbeslutninger.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan bedømme prosjekters usikkerhet og risiko og vurdere finansieringsform og utbetalingspolitikk i bedrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaver, innleveringer

Obligatoriske arbeidskrav: To paper-innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

 • Paper 1
 • Paper 2

Mer om vurdering

To obligatoriske papers må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Dette emnet er tilgjengelig for sivilingeniørprogrammene og masterprogrammene ved NTNU.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Utvalgte deler av bøkene: David Hillier, Mark Grinblatt, Sheridan Titman (2012) Financial Markets and Corporate Strategy: 2nd European Edition. McGraw- Hill. Carol Alexander, Wiley (2008): Market Risk Analysis Volume 1: Quantitative Methods in Finance I tillegg kommer diverse artikler og kapitler fra andre bøker. Anbefalt støttelitteratur: Tirole, Jean (2006) The Theory of Corporate Finance. Princeton N J, Princeton University Press. Brooks, Chris (2002) Introductory Econometrics for Finance. Cambridge, Cambridge University Press.Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA421 7.5 VÅR 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 15.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU