course-details-portlet

IF420 - Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Formålet med kurset er å gi studenten grundig kjennskap til sentrale elementer i bedriftsøkonomisk analyse. Hovedtema er modellering av rasjonell individuell beslutningsadferd under usikkerhet. Kurset ser på sentrale beslutninger i en bedrift som valg av kapitalstruktur, beslutning om hvilke verdipapirer som skal utstedes og fordelingspolitikk. Konflikter mellom aksjonærer og gjeldshavere, insentivlønninger til ledere, verdipapirisering og nye former for verdipapirer diskuteres. Adverse selection brukes for å beskrive bedrifters tilpasning av kapital struktur og Moral Hazard brukes for beskrive en investors valgsituasjon ved investering i en entreprenørbedrift. Kurset vil gi et godt grunnlag for studier av avansert litteratur i bedriftsøkonomi.

Generell beslutningssituasjon i form av beslutningsmengder og preferanseordninger.
Aksiomer for rasjonell beslutningsadferd under usikkerhet.
Preferanseordningen kan representeres ved forventet nytte.
Risikoaversjon, risikopremie og sikkerhetsekvivalent.
Dominansanalyse, subjektive sannsynligheter, identifikasjon av risikopreferanser. Informasjonsanalyse.
Bayesiansk læring og verdi av informasjon
Innføring i empirisk analyse
Investeringsanalyse og kapitalkostnad
Valg av kapitalstruktur
Hvilke verdipapirer skal utstedes
Hybride former for verdipapirer
Asymmetrisk informasjon
Seleksjonsproblemet
Dividendepolitikk.
Konflikter mellom aksjonærer og gjeldshavere
Insentivlønninger til ledere
Verdipapirisering
Fusjoner og oppkjøp

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten
- Kjenner sentrale beslutninger i en bedrift som valg av kapitalstruktur, beslutning om hvilke verdipapirer som skal utstedes og fordelingspolitikk. Kjenner sentrale problemstillinger og aktuell forskning på området
- Kjenner ulike kriterier for valg mellom investeringsprosjekter
- Får innsikt i teori og analysemetoder forbindelse med bedrifters investerings, finansierings og fordelingsbeslutninger.

Ferdigheter
Studenten
- Kan analysere bedriftens investering, finansiering og fordelingsbeslutninger.

Generell kompetanse
Studenten
- Kan bedømme prosjekters usikkerhet og risiko og vurdere finansieringsform og utbetalingspolitikk i bedrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaver, innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Dette emnet er tilgjengelig for sivilingeniørprogrammene og masterprogrammene ved NTNU.

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Utvalgte deler av bøkene: David Hillier, Mark Grinblatt, Sheridan Titman (2012) Financial Markets and Corporate Strategy: 2nd European Edition. McGraw- Hill. Carol Alexander, Wiley (2008): Market Risk Analysis Volume 1: Quantitative Methods in Finance I tillegg kommer diverse artikler og kapitler fra andre bøker. Anbefalt støttelitteratur: Tirole, Jean (2006) The Theory of Corporate Finance. Princeton N J, Princeton University Press. Brooks, Chris (2002) Introductory Econometrics for Finance. Cambridge, Cambridge University Press.

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA421 7.5 01.08.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU