course-details-portlet

IELS2031 - Elektronikkonstruksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer D
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Elektroniske komponenter. Analogt grensesnitt mot digitale kretser. Støyanalyse og modellering. EMC. Jordingsstrategier, transmisjonslinje og signalintegritet. Varmeavledning. Strømforsyninger og spenningsomformere. Elektrisk/mekanisk konstruksjon og fremstilling av mønsterkort og kretskort. Skjemategning, simulering, utlegg, lodding, testing og feilsøking. Systemkarakteristikker. Systemmodellering og SPICE-simulering. Prosjektplanlegging, prosjektarbeid, datapresentasjon og rapportering.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

- Innsikt i prosessen med å utvikle og produsere elektronisk utstyr.

- Kunnskap om kretsdesign, utlegg, kretskort, montering, lodding og testing.

- Oversikt over komponenter som benyttes ved elektronikkonstruksjon.

- Kjenne til støy og EMC, og prinsipper for å redusere effekten av dette i elektroniske systemer.

- Grunnleggende kunnskap om elektrisk og mekanisk konstruksjon av elektroniske kretser.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

- Analysere, modellere og simulere elektroniske kretser med SPICE.

- Anvende DAK-verktøy til å tegne og legge ut elektriske kretskort.

- Fremstille mønsterkort og montere elektriske komponenter på dette.

- Teste og verifisere et produsert elektronisk kretskort.

- Modellere signal og støy og beregne forventet målenøyaktighet i et målesystem

- Programmere datainnsamling og datapresentasjon

- Dokumentere eksperimenter og måledata.

Generell kompetanse

- Kandidaten skal kunne utvikle, lage og teste elektronisk utstyr fra idé til ferdig produkt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger. Laboratoriearbeid. Prosjektarbeid.

Mer om vurdering

Sluttkarakteren er gitt av to delvurderinger, en muntlig eksamen (teller 50%) og en prosjektoppgave (teller 50%). Alle delene må være bestått. Karakter: Bokstavkarakter. Dersom man stryker på prosjektoppgaven, må denne vurderingen tas igjen ved neste gjennomføring av emnet.

Ved utsatt muntlig eksamen blir denne gjennomført som muntlig eksamen (kontinuasjonseksamen) i august. Dersom emnet ikke er bestått etter utsatt eksamen kan gjentak gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger må tas opp igjen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektronisk systemingeniør - Ingeniørfag (BIELSYS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:

BIELSYS Elektronisk systemingeniør

Kursmateriell

Læremidler oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELET2109 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU