course-details-portlet

IELET2110 - Signalbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kontinuerlige og diskrete signal og system i tids- og frekvensdomenet med hovedvekt på diskrete signal og system. Punktprøving (sampling) og aliasing. Nyquists punktprøvingsteorem. Analog-til-digital (A/D) og digital-til-analog (D/A) omforming. LTI-system, differenslikninger og konvolusjon. FIR-filter og IIR-filter. Z-transformasjon og pol- nullpunktdiagram. Enhetspulsrespons, frekvensrespons og diskret Fourier-transform (DFT). Lekkasje og vindusfunksjoner. Kvantisering. Bruk av MATLAB/Octave og programmering i signalbehandling.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal

- kunne gjøre greie for grunnleggende egenskaper til kontinuerlige og diskrete signal og kunne se sammenhengen mellom tidsdomenerepresentasjon og frekvensdomenerepresentasjon.

- kunne gjøre greie for egenskapene til lineære tidsinvariante (LTI) systemer og hvordan signal blir påvirka i et LTI-system.

- kunne gjøre greie for metoder for å behandle og analysere signal i tids- og frekvensdomenet.

- kjenne til hvordan programvare kan brukes til modellering og prosessering i signalbehandlinga.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne

- beskrive kontinuerlige og diskrete signal i tids- og frekvensdomenet.

- beskrive og analysere diskrete LTI-system med enhetspulsrespons og frekvensrespons.

- beregne utgangssignalet fra et enkelt LTI-system.

- bruke MATLAB/Octave til å analysere og filtrere diskrete signal.

- konstruere digitale filter ved hjelp av MATLAB/Octave.

Generell kompetanse: Kandidaten

- kan studere signal i tids- og frekvensdomenet og se sammenhengen mellom disse.

- kjenner til grunnleggende begrep og har forståelse for sammenhengen mellom signal og system.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og selvstendige regneøvinger. Antall obligatoriske regneøvinger oppgis ved semesterstart. Obligatoriske regneøvinger kreves innlevert innen fastsatt frist og må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske regneøvinger

Mer om vurdering

Regneøvinger kreves innlevert innen fastsatte frister og være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Antall obligatoriske regneøvinger oppgis ved semesterstart.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektro - Ingeniørfag (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEG2110 7.5 HØST 2019
ELE3412 5.0 HØST 2020
IELS2021 2.0 HØST 2023
IELS2022 2.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Elektrofag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU