course-details-portlet

IELET1002 - Datateknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesterprøve - vår 20/100 2 timer F
Semesterprøve - høst 20/100 2 timer F

Faglig innhold

Digitalteknikk: - Tallsystemer og koder - Boolesk algebra og Karnaugh-diagram - Logiske kretser og kombinatoriske kretser - Lås (latch), vipper, tellere, og syntese av synkrone sekvenskretser - Minnekretser Programmering: - Programstruktur - Relevante programmeringsverktøy - Datatyper, variabler - Operatorer - Kontrollsetninger (løkker og betingelser) - Funksjoner og parametre - Strukturer - Arrays, strenger og pekere Anvendt programmering på mikrokontroller: - Mikrokontrollerplattformen - I/O-funksjonalitet - Sensorer (temperatur, lys, bevegelse, avstand, helning, etc) - Servo- og DC-motor

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende forståelse innenfor temaene digitalteknikk, programmering og enkle sensorkretser, og være i stand til å utvikle et enkelt mikrokontrollerbasert system.

Kunnskaper

Kandidaten skal forstå · de grunnleggende temaer innen digitalteknikk · de grunnleggende temaer innen programmering og algoritmestruktur · den grunnleggende oppbyggingen av og virkemåten for et mikrokontrollersystem · gangen i et programmeringsprosjekt fra problemformulering til ferdig testede løsninger, inklusive et eksempel på en utviklingsplattform med relevante verktøy

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne · konvertere mellom tallsystemer · forenkle boolske funksjoner, enten ved hjelp av boolesk algebra eller Karnaugh-diagram · utføre syntese av sekvenskretser · formulere en problemstilling slik at den er programmerbar, og deretter gjennomføre programutvikling til en fungerende løsning · opprette og behandle enkle datastrukturer · programmere enkle sensorsystemer på en mikrokontrollerplattform

Generell kompetanse

Kandidaten skal · kunne analysere en gitt grunnleggende problemstilling, og stille opp en krets og programmere en løsning · kunne kommunisere og diskutere programløsninger · ha en god plattform for å lære andre programmeringsspråk · kunne kombinere elementer fra digitalteknikk, elektronikk (sensorkretser), programmering og mikrokontrollere for å konstruere et fungerende system

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer (både individuelle og gruppevise), oppgaveløsning, case- og laboppgaver, prosjektarbeid, veiledning. Forskjellige innleveringer, hvorav et antall må være godkjente (oppgis ved studiestart), og enkelte utvalgte er obligatoriske. Et større prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig digitalteknikk
  • Oblig programmering

Mer om vurdering

Sluttkarakteren vil være basert på tre vurderingselementer. "Semesterprøve - høst" som prøver kandidatene i pensumdelen Digitalteknikk, "Semesterprøve - vår" som prøver kandidatene i pensumdelen Mikrokontrollerprogrammering og sensor-/aktuatorkretser, og et større prosjekt med vurderingskriteriene gjennomføring, presentasjon og sluttrapport. Prosjektet teller 60% av sluttkarakteren, mens hver deleksamen teller 20%. Alle vurderinger angis med bokstavkarakter (A-F), og sluttkarakteren beregnes som et veid snitt mellom de tre delkarakterene.

Ved gjentak av enkeltelementer må hele emnet tas om igjen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEA1002 10.0 HØST 2019
IELEG1002 10.0 HØST 2019
IELS1001 5.0 HØST 2023
IELS2021 4.0 HØST 2023
IELEG1040 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Informasjonsteknologi
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesterprøve - høst 20/100 F 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 15
SL238 Sluppenvegen 14 2
Høst ORD Semesterprøve - vår 20/100 F 18.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 7
SL274 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU