course-details-portlet

IELEG2215 - Elektronisk kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Analoge og digitale modulasjonsmetoder. Faselåst sløyfe (PLL). Kanalkvalitet: Forvrengning, intermodulasjon og støy. Koding. Superheterodynmottager. Transmisjonslinjer og antenner. Smith-diagrammet. S-parametere. Vektor-nettverksanalysator.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten skal kunne: a) Gjøre rede for forskjellige analoge og digitale modulasjonsmetoder og egenskapene deres. b) Forklar hvordan en Phase Locked Loop (PLL) fungerer. c) Gjøre rede for viktige aspekter ved kanalkvalitet. d) Kjenne til grunnleggende metoder for koding og feilkorrigering av digitale signaler. e) Forklare prinsippet for superheterodynmottakere. f) Gjøre rede for refleksjoner og tilpasningsmetoder i transmisjonsledninger. g) Gjøre rede for antenner som systemkomponent.

Ferdigheter Kandidaten skal kunne: a) Gjøre beregninger på signaleffekt og støy i kommunikasjonssystemer. b) Gjøre beregninger for signaler på transmisjonslinjer både ved hjelp av matematiske formler og ved hjelp av Smith-diagrammet.

Generell kompetanse Kandidaten skal: a) Kjenne til vanlige begreper innen elektronisk kommunikasjon b) Kunne bruke relevante dataprogram. c) Kjenne til moderne måleinstrument (vektor-nettverksanalysator).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Selvstendige regneøvinger. Antall obligatoriske regneøvinger oppgis ved semesterstart. Obligatoriske regneøvinger kreves innlevert innen fastsatt frist og må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet undervises for siste gang våren 2024.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Karakter: Bokstavkarakterer.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige til og med påfølgende studieår.

Utsatt eksamen i mai/juni (kan være muntlig).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektro - Ingeniørfag (BIELEKTRO)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ELE3412 5.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Elektronikk og telekommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 2

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 07.06.2024 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU