course-details-portlet

IELEG1041 - Mikrokontrollere og Datakommunikasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen (Mikrokontroller) 50/100 3 timer D
Skriftlig skoleeksamen (Datakommunikasjon) 50/100 3 timer D

Faglig innhold

Mikrokontrollere

 • Programmering av mikrokontroller i C-språket og Assembly
 • Datamaskinarkitektur
 • Parallell/seriell inn/ut kretser
 • Avbrudd (interrupt) og tellere (timere)
 • Analog til digital konverter (ADC)
 • Seriell kommunikasjon
 • Strømstyring / Lav-effekt design (bærekraft)
 • Utviklingsutstyr
 • Datablader

Datakommunikasjon

 • Begreper, prinsipper og standarder med vekt på moderne kommunikasjonsteknologier for Internettet.
 • Lagdelte modeller for kommunikasjon.
 • HTTP og utvalgte applikasjoner, nærmere spesifisert i prosjektet
 • Transportlag: TCP, UDP
 • Nettverkslag: IP, routing, IPv4 og IPv6 adresser
 • Lenkelag: MAC, ARP, switching
 • Fysisk lag: Signaler, linjekode, modulasjon

Læringsutbytte

Mikrokontrollere:

Kunnskap. Kandidaten skal ha:

 • grunnleggende kunnskap om mikrokontrollerarkitektur.
 • forståelse av virkemåte og tekniske prinsipper for en moderne mikrokontroller.
 • forståelse av lavnivå-kode (assembler) og hvordan operasjonskoder blir lagret i programminne.
 • kunnskap om hvordan man programmerer en mikrokontroller i programmeringsspråket C.

Ferdigheter. Kandidaten kan:

 • skrive program for mikrokontroller i C.
 • bruke utviklingsutstyr for mikrokontrollere.

Generell kompetanse. Kandidaten skal:

 • ha opparbeidet seg forståelse for sammenhengen mellom maskinvare og programvare (hardware og software).
 • forstå sammenhengen mellom lavnivå- og høynivåprogrammering.

Datakommunikasjon

Kunnskap. Kandidaten skal kunne:

 • gjøre rede for lagdelt modell for datakommunikasjon.
 • forklare de viktigste prinsippene for hvordan kommunikasjonsnettverk fungerer og påvirker datanettverk.
 • forklare en protokoll og kunne se den i en total kommunikasjonssammenheng.
 • kjenne til et utvalg av kommunikasjonsstandarder for dataoverføring.

Ferdigheter. Kandidaten skal kunne:

 • anvende de viktigste standardene innen datakommunikasjon.
 • analysere pakkeinnhold i nettverkstrafikk.

Generell kompetanse. Kandidaten skal kunne:

 • vurdere, spesifisere eller velge kommunikasjonsløsning for et system.
 • forklare enkle problemstillinger og kommunikasjonstekniske løsninger.
 • reflektere over etiske og bærekraftsmessige problemstillinger relatert til emnets temaer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsning med veiledning. Prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger og prosjekt

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få tilgang til eksamen.

Emnet inkluderer obligatorisk prosjektarbeid i grupper som skal gå i dybden på et utvalgt område.

Endelig karakter (A-F) gis med utgangspunkt i to deler som begge må bestås:

 1. Skriftlig individuell digital eksamen i Mikrokontrollere som teller 50 %.
 2. Skriftlig individuell digital eksamen i Dakommunikasjon som teller 50 %.

Ved gjentak av bestått sluttvurdering må hele emnet tas om igjen.

Ved stryk i emnet kan enkeltelementer som ikke er bestått tas om igjen det påfølgende året.

Kontinuasjonseksamen er i august. For kontinuasjonseksamen kan eksamensformen endres til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Kursmateriell

 • Kursmateriell kunngjøres ved oppstart av semesteret .

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ELE2131 5.0 HØST 2023
IELET2111 5.0 HØST 2023
IELEG2111 5.0 HØST 2023
IELEG2001 2.5 HØST 2023
IELEA2001 2.5 HØST 2023
IELET2001 2.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Elektronikk
 • Informasjonsteknologi
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen (Mikrokontroller) 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen (Datakommunikasjon) 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen (Mikrokontroller) 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen (Datakommunikasjon) 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU