course-details-portlet

IDS4003 - Virksomhetsstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 60/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 4 timer E

Faglig innhold

Kurset skal gi studentene kunnskap og forståelse om virksomhetsstyring i organisasjoner. Virksomhetsstyring (performance measurement and management), handler om å implementere organisasjonens strategi og mål til handlinger som fører til forventete resultater, både finansielle og ikke-finansielle resultater. Virksomhetsstyring er både et sett av metoder, verktøy og prosesser som vi bruker til å måle resultatene, og hvordan den mellommenneskelige relasjonen for å utvikle, motivere og engasjere medarbeidere for å kunne skape gode resultater. I virksomhetsstyring forsøker en å optimalt kunne utnytte organisasjonens ressurser, både mennesker og teknologi, for å kunne skape konkurransefortrinn eller oppnå sine mål. Kurset skal sette kandidaten i stand til å reflektere over konsekvensene, både fordeler og ulemper, av styringssystemene i en organisasjon.

 1. Virksomhetsstyring (performance measurement and management) teori og praksis, inklusiv introduksjon til tilhørende teorier som beslutningsteori, systemteori, contingency theory, kapabilitetsteori.
 2. Virksomhetsstyringssystemet (performance measurement system):
  1. Utforming av strategier og målsetninger på alle nivåer og på tvers av organisasjonen
  2. Organisasjonens prosesser og verdikjeden. F.eks. verktøy som «value stream mapping», «process activity mapping», «decision point analysis».
  3. Styringsverktøy og metoder, f.eks. balansert målstyring, strategiske kart, kvalitetssystemer/ISO-sertifiseringer, Six Sigma og Hoshin Kanri
  4. Nøkkeltall/«key performance indikators» og bruk av strategisk, taktisk og operasjonelle målekort/»dashboards».
  5. Styringsdata og -informasjon, data tilgjengelighet, analyser og rapporteringsprosesser, f.eks. business review, måneds- og årsrapport.
  6. Forretningsanalyser (Business Intelligence), data kilder, arkitektur, analyser (statistiske analyser, «what-if» scenarioer), og visualisering.
  7. Risikostyring, prosesser og verktøy
 3. Ledelsestilnærminger og organisasjonens normer, verdier og holdninger påvirker bruken av styringssystemet (performance management practices)
 4. Konsekvenser, fordeler og ulemper, av ulike styringssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • kunne beskrive utfordringer med å koordinere strategiske, taktiske og operasjonelle mål og aktiviteter på ulike nivåer og på tvers av funksjoner i organisasjonen
 • kunne undersøke en organisasjons bruk av ulike styringsverktøy og -prosesser og fortolke hvordan disse bidrar/svekker organisasjonens konkurransefortrinn/måloppnåelse
 • kunne undersøke hvordan ulike bransjer/sektorer tilnærmer seg virksomhetsstyring.
 • kunne vise forståelse for sammenhengen mellom organisasjonens styringsverktøy, prosesser og metoder, organisasjonens sosiale og kulturelle forhold og medarbeiders engasjement og motivasjon
 • kunne analysere organisasjonens bruk av styringsdata for strategiske, taktiske og operasjonelle beslutninger

Ferdigheter:

 • Kunne gjennomføre selvstendige undersøkelser/utviklingsprosjekter innenfor deler av virksomhetsstyringen i en organisasjon.
 • Analysere organisasjonens praksis i lys av eksiterende teorier, metoder og fortolkninger, og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.

Generell kompetanse:

Kunne gjennomføre datainnsamling, analyse og evalueringa av organisasjonens virksomhetsstyringssystem, fra prosessen for å identifisere mål, allokere ressurser, og oppfølging ved bruk av styringsverktøy, målekort og rapportering. Identifisere og analysere styrings- og utviklingsprosessene for å øke organisasjonens effektivitet, produktiviteten og kapasiteter.

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, «flipped classroom», Peer instruction, gruppeøvinger, prosjektarbeid og veiledning. Studentdeltakelse forventes, og noen elementer av undervisningsopplegget vil være obligatoriske.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk innlevering: Studentene vil utarbeide et utkast til forskningsdesign som legger føringer for videre prosjektarbeid. Utarbeides i grupper på 1-3 studenter - godkjent/ikke godkjent.

Prosjektarbeid (1-3 studenter) (60 %)

Skoleeksamen, 4 timer (individuell innlevering) (40 %)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell innovasjon og digital sikkerhet (MIIDS)

Forkunnskapskrav

Opptak på master program

Kursmateriell

Kunngjøres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Virksomhetsledelse
 • Industriell økonomi og teknologiledelse
 • Informasjonssystemer
 • Organisasjonsteori
 • Økonomistyring
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU