course-details-portlet

IDS4000 - Forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset handler om hvordan man kan planlegge, utforme, gjennomføre og rapportere på relevante forskningsprosjekter. Kurset har et fokus på praktisk tilnærming til faget. Gjennom eget prosjektarbeid skal studentene selv utforme problemstillinger, frembringe, bearbeide og analysere data og presentere funnene fra analysen.

Tematisk tar faget for seg:

 • Intro til sentrale forskningsparadigmer og tradisjoner
 • Kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode
 • Forskningsdesign, problemstilling og etiske hensyn
 • Datainnsamling, bearbeiding, analyse og formidling

Studentene må begynne tidlig å reflektere over forskningsdesign og velge et tema for forskningsprosjektet som er relevant for parallelle semesteremner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Gjennom kurset skal studentene tilegne seg

 • grunnleggende innsikt om sentrale forskningsparadigmer
 • kunnskap om ulike typer forskningsspørsmål/problemstillinger og hvordan disse legger premissene for den videre undersøkelsesprosessen
 • kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsdesign
 • kunnskap om grunnleggende metoder for innsamling og analyse av kvalitative og kvantitative data
 • kunnskap om kriterier for å vurdere kvaliteten i empiriske undersøkelser
 • kunnskap om sentrale aspekter av forskningsetikk
 • kunnskap om formidling av forskningsresultater

Ferdigheter

Gjennom kurset skal studenten kunne

 • redegjøre for valg av metodisk tilnærming for å utføre forskningsprosjekter
 • definere forskningsspørsmål/problemstilling som danner grunnlag for å gjennomføre forskningsprosjekter
 • utarbeide et forskningsdesign
 • planlegge, gjennomføre og rapportere et avgrenset forskningsprosjekt med bruk av kvantitative og/eller kvalitative metoder

Generell kompetanse

Gjennom kurset skal studenten ha utviklet kompetanse

 • til å reflektere og vurdere metodologiske tilnærminger til utformingen av forskningsprosjekter
 • til å planlegge, utforme, gjennomføre og rapportere på avgrensede forskningsprosjekter i tråd med gjeldende forskningsetiske normer og innen relevante fagområder
 • forstå emnets nytte for videre studieprogresjon og profesjon

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsopplegg inkluderer studentaktive læringsformer som «omvendt undervisning», medstudentvurderinger, gruppeøvinger, prosjektarbeid, veiledning og forelesninger. Det forutsettes at studentene gjennom selvstudium tilegner seg pensum. Studentene skal jobbe med forskningsprosjekt i grupper på 2-3 gjennom hele semesteret. Det er dette arbeidet som kulminerer i en forskningsrapport som er vurderingsformen på kurset. Studentdeltakelse er viktig, og noen elementer i undervisningsopplegget vil være obligatoriske.

Obligatoriske aktiviteter

I grupper på 2-3 skal studentene skissere forskningsdesignet for eget prosjekt, samt vurdere medstudenters forskningsdesign i henhold til gitte retningslinjer.

Seminar forberedelser og deltakelse påkrevd (80%).

Obligatoriske aktiviteter

 • Utkast forskningsdesign og medstudentvurderinger
 • Obligatorisk seminar forberedelse og deltakelse (80 %)

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala:

Bokstavekarakterskala A-F

Forskningsprosjekt-rapport: Forskningsprosjektet må gjennomføres i en gruppe (2-3 studenter), men studentene kan bestemme om de vil skrive og levere forskningsprosjekt-rapporten (som er karaktergivende) hver for seg eller som gruppe.

Spesielle vilkår:

For å få karakter må alle obligatoriske aktiviteter være godkjent.

Eksamensregistrering krever at semesterregistrering er godkjent i samme semester.

Ingen konteeksamen: kurset må tas på nytt, men obligatoriske arbeidskrav vil være oppfylt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell innovasjon og digital sikkerhet (MIIDS)

Forkunnskapskrav

Opptak på studieprogrammet

Kursmateriell

Kunngjøres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave 100/100

Utlevering
09.11.2022

Innlevering
23.11.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU