course-details-portlet

IDATT2501 - Fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal selvstendig planlegge og gjennomføre et fordypningsprosjekt, gjerne mot ekstern oppdragsgiver. Forventet omfang på prosjektet er 200 timer pr. gruppemedlem.

For noen vil dette prosjektet fungere som forprosjekt for bacheloroppgaven. Studentene skal implementere et mindre system og skal trenes i system- og prosjektdokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

  • argumentere og rettferdiggjøre valg av metode og teknologi for et gitt prosjekt.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • gjennomføre et selvstendig prosjekt hvor det i mange tilfeller vil være ekstern oppdragsgiver.
  • selvstendig gjennomføre nødvendig prosess, samt produsere nødvendig programkode og dokumentasjon i henhold til prosjektbeskrivelsen og valgt metode.

Generell kompetanse Kandidaten

  • kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig
  • kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og være i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling
  • kan selvstendig igangsette og gjennomføre mindre prosjekter og rettferdiggjøre valg tatt under prosjektets gang

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaven gjennomføres som et selvstendig prosjektarbeid med veiledningsmøter. Det er studentenes ansvar å be om veiledningsmøter. Prosjektet gjennomføres normalt i grupper på 2-3 personer. I særtilfeller, kan det etter søknad innvilges dispensasjon fra regelen om gruppearbeid, slik at en person kan utføre prosjektet alene.

Mer om vurdering

Dokumentasjon i henhold til metode og sluttprodukt (vanligvis kjørbart program og kildekode) skal leveres inn. Programkode skal være på engelsk. Studentene skal selv initiere prosjektmøter (inkludert oppstartsmøte) med faglærer. Presentasjon knyttet til prosjektet er obligatorisk og alle prosjektmedlemmer må delta. Prosess, rapporter, sluttprodukt og presentasjon teller. Hver del må være bestått. Individuell karakter kan gis selv om prosjektet gjennomføres i gruppe. Klageadgangen gjelder prosjektet som helhet.

Ny/utsatt vurdering: Neste gang emnet kjøres

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Leksjoner, maler og nettressurser gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet. I tillegg kan det være det aktuelt med fagbøker avhengig av typen oppgave.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU