course-details-portlet

IDATT1005 - Systemutvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppebasert prosjekt 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer E

Faglig innhold

Dette skal være et felles grunnleggende program-emne som dekker følgende tema:

Introduksjon til systemutvikling, smidig utviklingsmetodikk, visjon- og kravanalyse, programvarearkitektur- og design, modellering, dokumentasjon, testing, risikoanalyse, brukersentrert designmetodikk og praktisk prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal:

 • kunne gjøre rede for prinsippene for iterativ, inkrementell og smidig systemutvikling
 • kunne gjøre rede for ulike typer tester og teststrategier
 • kjenne til grunnprinsipper innen programvare-arkitektur og design
 • kjenne til grunntrekk innen menneske-maskin-interaksjon
 • kjenne til prinsippene for universell utforming

Ferdigheter: Kandidaten skal:

 • kunne bruke smidige systemutviklingsmetoder til å utvikle et informasjonssystem
 • kunne bruke metoder og verktøy for å planlegge, organisere og styre systemutviklingsprosjekter
 • kunne håndtere tekniske og organisatoriske problemstillinger tilknyttet prosjektstyring
 • kunne modellere informasjonssystemer
 • kunne definere og dokumentere informasjonssystemets visjon og krav
 • kunne bruke krav til å utforme og gjennomføre tester av programvaren
 • kunne utvikle programvare i henhold til prinsippene for universell utforming

Generell kompetanse: Kandidaten skal:

 • kunne jobbe i henhold til anerkjent profesjonsetikk for systemutviklere
 • kunne jobbe effektivt og målrettet i et team mot et felles mål
 • kunne dele og formidle informasjon og kunnskap med teamdeltakere og oppdragsgivere
 • ha utviklet gode skrive- og framstillingsferdigheter
 • ha praktisk erfaring med å anvende programmeringskompetanse i samspill med systemutviklingsmetoder for å løse virkelighetsnære problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjekt, gruppevis veiledning og workshops/ øvingstimer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse presentasjon og veiledningsmøter

Mer om vurdering

Prosjektinnlevering skal være i henhold til spesifikasjon (oppgis ved semesterstart). Sluttkarakteren settes på grunnlag av to vurderingselementer: Prosjekt i gruppe og individuell skriftlig eksamen. Begge delene må være bestått hver for seg. Individuell vurdering på prosjektet kan gis.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i emnet må tas opp igjen.

Deltakelse på prosjektmøter med veiledere og en presentasjon knyttet til prosjektet er obligatoriske.

Ny/ utsatt eksamen: Skriftlig eksamen: August. Prosjekt: ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Lærebok/pensum oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATA1002 7.5 HØST 2023
IDATG1002 7.5 HØST 2023
IDATT1002 7.5 HØST 2023
IDATA1005 7.5 HØST 2023
IDATG1005 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Program/system-utvikling
 • Ingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Gruppebasert prosjekt 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU