course-details-portlet

IDATT1004 - Teambasert samhandling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppebasert prosjekt
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppebasert prosjekt 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i teamteori, teambygging, teamsamarbeid, prosjektgjennomføring og datamaskinarkitektur. Teori om team og prosjektarbeid vil bli praktisert gjennom et teambasert prosjekt. Dette skal være et felles grunnleggende innføringsfag som skal bestå av 3 hoveddeler:

1. Teamteori 2.5 stp

Denne delen skal gi grunnleggende innføring i teori knyttet til Teamarbeid og praktisering av teorien gjennom teametablering, teamutvikling og konflikthåndtering.

2. Prosjekt som arbeidsform 3 stp

Denne delen skal gi grunnleggende innføring i teori knyttet til Prosjektarbeid. Videre skal det gjennomføres et konkret gruppebasert prosjekt (etablering, gjennomføring, administrasjon, dokumentering og kontroll). Andre tema tilknyttet prosjektet som dekkes er bruk av versjonskontrollsystem, hvordan kommunisere egen kompetanse samt skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

3. Datamaskinarkitektur 2 stp

Vi ser på oppbyggingen og virkemåten til en datamaskin. Det gis en kort beskrivelse av hver enkelt hovedkomponent i datamaskinen. Det skisseres hvordan de ulike komponentene virker, og hvordan de kobles sammen. Videre beskriver cachens oppbygging og virkemåte, og introduserer prinsippet om lokalitet som er viktig i datamaskinarkitektur. Systemarkitektur og moderne prosessorarkitektur, tallsystemer, datarepresentasjon og data-aritmetikk samt introduksjon til digital elektronikk og boolsk algebra.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten

 • har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om etablering, organisering, gjennomføring og rapportering
 • kan gjøre rede for ulike modeller for teamsamarbeid og teamutvikling
 • forstår hvilke etiske utfordringer utviklingen innen informasjonsteknologi gir i dagens samfunn, og kjenner til forskjellige måter å møte utfordringene på
 • har basiskunnskap om regelverket rundt opphavsrett i systemutviklingsprosjekter
 • har kunnskap om de viktigste komponentene i datamaskinen og hvordan de samvirker og hvordan de konfigureres for best mulig pris/ytelses-forhold (systemarkitektur).
 • kunne forklare representasjon av de viktigste datatypene og hvordan datamaskinen prosesserer dem

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan bruke prosesser for kreativitet og nytenkning i prosjektarbeid
 • kan skrive prosessdokumentasjon som timelister, ukerapporter, møteinnkalling og møtereferat, samt sette opp en arbeidskontrakt mellom teammedlemmer
 • kan identifisere, planlegge og gjennomføre et lite utviklingsprosjekt i samarbeid med andre
 • kan ivareta regelverket rundt opphavsrett i sin kommunikasjon
 • kan benytte digitale samhandlingsplattformer faglige verktøy, teknikker og terminologi for prosjektsamarbeid mellom fagfeller

Generell kompetanse: Kandidaten

 • kan kommunisere egen kompetanse, kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse seg til den aktuelle arbeidssituasjonen, også i team, og kan utvikle denne basert på tilbakemeldinger fra andre

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teamoppgaver, gruppevise veiledningsmøter, studentpresentasjoner, rapportskriving og teambasert prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvingsoppgave - Datamaskinarkitektur
 • Øvingsoppgave - E-portefølje

Mer om vurdering

Prosjektinnlevering skal være i henhold til spesifikasjon (oppgis ved semesterstart). Individuell arbeidsinnsats må dokumenteres. Individuell karakter kan gis i spesielle tilfeller.

Ny/ utsatt eksamen: Prosjekt: ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INGA1001 5.5 HØST 2023
INGG1001 5.5 HØST 2023
INGT1001 5.5 HØST 2023
IDATA1001 2.0 HØST 2023
IDATG1001 2.0 HØST 2023
IDATT1001 2.0 HØST 2023
IDATG1004 7.5 HØST 2023
IDATA1004 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppebasert prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppebasert prosjekt 100/100

Innlevering
24.11.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU