course-details-portlet

IDATA2900 - Bacheloroppgave Bachelor i data

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven baseres enten på problemstilling foreslått av næringslivet / offentlig sektor og / eller fra fagmiljøets forskningsfelt. Gjennom oppgaven skal studentene identifisere, formulere og løse relevante problemer i ingeniørens virkefelt. Kandidaten skal benytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjøre selvstendig fordypning der det er nødvendig. Kandidaten skal gjennom bacheloroppgaven bidra til enten forskning eller utvikling. Kandidaten skal også tilegne seg ferdighet i prosjektstyring, planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et prosjektarbeid.

Bacheloroppgaven skal inneholde minst ett av temaene innovasjon, utvikling, forskning eller entreprenørskap. Prosjektgruppen velger selv innfallsvinkel på valgt tema.

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten

 • har inngående kunnskap om et utvalgt tema innen fagområdet
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet

Ferdigheter - Kandidaten

 • kan identifisere, formulere og løse et relevant ingeniørfaglig problem
 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bacheloroppgavens tema og begrunner sine valg
 • kan anvende ingeniørfaglige metoder og kunne jobbe metodisk
 • kan dokumentere og formidle et ingeniørfaglig arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et ingeniørfaglig arbeid

Generell kompetanse - Kandidaten

 • formidler faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • integrerer tidligere ervervede kunnskaper og er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Bacheloroppgaven skal løses i en prosjektgruppe med 2 til 3 studenter per gruppe. Individuelle oppgaver godtas vanligvis ikke, ved særskilte omstendigheter kan søknad rettes til emneansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven og eventuelt produkt vurderes som helhet.

Det brukes gruppevis karakter på skala A - F.

Individuelle karakterer kan gis. Hver enkelts bidrag til resultatet skal framgå av innlevert dokumentasjon.

UHRs Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag følges.

Obligatorisk arbeidskrav inkluderer:

 • Forprosjektplan.
 • Dokumentasjon av arbeidsprosessen skal inkludere statusrapporter, møteinnkallinger, møtereferater og timelister.
 • Muntlig presentasjon på engelsk underveis i prosessen.
 • Utarbeidelse av poster (plakat) enten avslutningsvis eller underveis i prosessen.
 • Muntlig presentasjon av den innleverte bacheloroppgaven.

I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevansmed utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Dersom bacheloroppgaven vurderes til karakteren «Ikke bestått» eller bokstavkarakteren «F», må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeidelse er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen (BIDATA). I tillegg må alle obligatoriske emner og kurs som inngår i utdanningsplanen, men som ikke er studiepoenggivende, være godkjent for å kunne starte bacheloroppgaven.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATG2900 20.0 HØST 2019
IDATT2900 20.0 HØST 2019
IDATT2901 20.0 HØST 2023
IDATA2901 20.0 HØST 2023
IDATG2901 20.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU