course-details-portlet

IDATA1003 - Programmering 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema:

 • grunnleggende objektorientert programdesign og objektorientert programmering - begreper innen objektorientering (klasser, klassehierarki, objekter og innkapsling)
 • modellering/ design - datatyper, betingelser, valg, løkker, logiske og aritmetiske uttrykk, innlesing og utskrift
 • tabeller, lister og samling
 • samarbeid mellom objekter
 • lambda, introduksjon til funksjonell programmering og streams i forbindelse med samlinger
 • grunnleggende unntakshåndtering (exceptions)
 • debugging og enhets-testing
 • introduksjon til integrerte utviklingsmiljø (IDE)

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • kunne demonstrere kunnskap innen OOP
 • kunne forklare hva et program er 
 • har kunnskap om enkle prinsipper innen objektorientert programmering som innkapsling, modularisering og samhandlende objekter
 • kunne forklare hva som menes med en lagdelt arkitektur og hvorfor det er viktig i programvaredesign
 • kunne forklare prinsipper for god kodedesign (kobling/ kohesjon), kodekvalitet og god kodestil
 • har kunnskap om typiske disipliner i programvareutvikling (livssyklusen til et program som design, utvikling og testing) på et overordnet nivå
 • kunne modellere klassediagram som består av flere klasser og kunne gjøre rede for grunnleggende diagrammer i UML (for eks, aktivitetsdiagram, klassediagram, sekvensdiagram, pakkediagrammer)

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne sette opp programmiljø for å utvikle, teste og kjøre objektorienterte programmer
 • kunne benytte profesjonelle verktøy for programvareutvikling, inkludert KI-baserte verktøy, på en kritisk og reflektert måte
 • kunne lage strukturert, oversiktlig og godt dokumentert programkode basert på prinsipper for god kodedesign 
 • kunne anvende klasser, kontrollstrukturer og samarbeid mellom objekter
 • kunne anvende klasser fra biblioteker og finne fram i API-dokumentasjon
 • kunne anvende grunnleggende objektorientert tankegang til å analysere og løse enklere problemer
 • kunne anvende elementer fra funksjonell programmering
 • kunne teste og analysere programkomponenter gjennom enhetstesting
 • kunne skrive robust kode inkludert å kaste og fange unntak (enkel unntakshåndtering).
 • kunne bruke et integrert utviklingsmiljø (IDE) og debugger samt verktøy for analyse av kodekvalitet
 • kunne anvende enkel versjonskontroll (teori gjennomgås i IDATA1004)

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • kunne forklare og gjøre bruk av sin kunnskap både innen hvert enkelt tema i faget og på tvers av temaene.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsaktiviteter for hver uke:

 • Undervisning med faglærer med bruk av studentaktive læringsformer som for eksempel lærerstyrte programmeringsoppgaver og samkoding (livecoding) for å løse programmeringsoppgaver.
 • Veiledning på lab med læringsassistenter og veksling mellom individuell veiledning og godkjenning av programmeringsøvinger

Obligatoriske aktiviteter: Det vil bli gitt obligatoriske øvinger, hvorav 90% må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

(informasjonen kan bli endret frem til 15. juni)

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår et programmeringsprosjekt og et refleksjonsnotat. Det gis tilbakemeldinger i løpet av semesteret på innholdet i mappen. Ved frivillig gjentak, ikke-bestått eller gyldig fravær, må hele mappen tas på nytt ved neste gjennomføring av emne.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)

Forkunnskapskrav

Krever at man er tatt opp på studiet Bachelor i ingeniørfag - data ved NTNU

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATT1003 7.5 HØST 2023
IDATA1001 7.5 HØST 2023
IDATG1001 7.5 HØST 2023
IDATT1001 7.5 HØST 2023
IDATG1003 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU