course-details-portlet

IØ8303 - Energimarkeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 2 timer B

Faglig innhold

Én del av emnet om Energimarkeder vil gi en grundig oversikt over de viktigste økonomiske modellene for energimarkeder. Den andre delen vil fokusere på energiressursmarkedene for kull, olje og naturgass. Emnet vil tilby detaljert innsikt i markedenes verdikjeder og utfordringer. Det vil koble de tekniske karakteristikkene av verdikjedene til markedsorganiseringen. Ulike analytiske begreper vil bli introdusert for å støtte en velbegrunnet økonomisk analyse av sektorene, for eksempel spillteori og institusjonell økonomi (kontraktsteori). For hver sektor vil dessuten en numerisk modell bli introdusert.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:

Emnet er ment for ph.d.-studenter i foretaksøkonomi. Dette er et tilbud innen foretaksøkonomi, med elementer av operasjonsanalyse. Det forutsetter kunnskaper i bedriftsøkonomi og optimering tilsvarende en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse. Spesielt bygger den på undervisningen gitt i ulike kurs innen temaene mikroøkonomi, likevektsmodeller og realopsjonsanalyse. Emnet er naturlig å ta for doktorstudenter med interesse for beregningsorienterte likevektsmodeller, energi/miljø i skjæringspunktet mellom energiøkonomi og teknisk systemanalyse, og investeringsanalyse under usikkerhet. Emnet skal gi studentene fordypende kunnskap og et kompetansegrunnlag som gjør dem i stand til å delta i forskningsprosesser slik at de selv kan utvikle ny kunnskap innenfor fagområdet.

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

 • ha kunnskap om regulering og markedsmekansimer i elektrisitets- og gassmarkeder.
 • ha kunnskap om teori for investering under usikkerhet i energiprosjekter.
 • kunne diskutere bruk og modeller for avansert analyse av energisystemer og -markeder og være kjent med modellklasser, hovedtrekk og drivere.
 • kunne modellere og diskutere sammenhengen mellom marked og fysiske karakteristika ved underliggende energiteknologier.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger, øvinger, presentasjoner og diskusjoner om aktuelle tema. Studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen før undervisningen. Anbefalt tilleggslitteratur vil bli gitt.

Obligatorisk oppmøte: Studentene forventes å være til stede og forberedt til hver samling. Aktiv deltakelse under forlesninger og seminardiskusjoner er viktig.

Hjemmeoppgaver: For hver kursdag (unntatt den aller første) får studentene hjemmeoppgaver som skal forberedes på forhånd. Generelt er dette spørsmål knyttet til pensumlitteraturen. Deler av oppgavene kan også være relatert til aktuelle nyheter. Hjemmeoppgaver må leveres før kursdagen på e-post eller papir.

Hjemmeoppgaver vurderes som godkjent/ikke godkjent. Ikke innleverte oppgaver og oppgaver med mindre enn 50 % korrekte svar vurderes som ikke godkjent. Studenten må få godkjent et minimum hjemmeoppgaver for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

To muntlige presentasjoner: Hver student må holde to presentasjoner à 15-20 minutter om et vitenskapelig arbeid, én presentasjon for hver av de to delene. Du kan velge arbeid fra tilleggslitteraturen gitt for hver kursdel, eller selv velge en akademisk tekst på et relevant tema (av deg selv eller annen forfatter). Presentasjonene vil være en del av undervisningen, og vil bli planlagt i forhold til temaene som tas opp i undervisningsprogrammet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Hjemmeoppgaver: Vurderes som godkjent/ikke godkjent, og er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Kursmateriell

Artikler og utvalgt faglitteratur. Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Foretaksøkonomi
 • Industriell økonomi og teknologiledelse
 • Bedriftsøkonomi
 • Foretaksøkonomi og administrasjon
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 B INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 B INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU