course-details-portlet

IØ6512 - Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i logistikk- og innkjøpsledelse.

Kurset gir en omfattende oversikt og innsikt i den strategiske betydningen til områdene innkjøpsledelse og forsyningsledelse. Viktige temaer i kurset er blant annet:

- Kartlegging og analyse av dagens funksjoner for innkjøp og forsyning i organisasjonen. Dette innebærer blant annet lokalisering, design og styring av varestrømmen, organisering, innkjøpsprosesser, prestasjonsmåling, kost-nytte vurderinger, strategier mot leverandørene og interne kunder, nødvendig kompetanse, og strategisk forankring.
- Koblinger mellom organisasjonens overordnede strategi og sentrale valg angående innkjøp og forsyning. Det legges spesielt vekt på hvordan innkjøp og forsyning påvirker organisasjonens bidrag til en mer bærekraftig verdikjede og samfunn.
- Identifisering av aktuelle områder for forbedring og utvikling av strategier for mer effektiv og bærekraftig innkjøp og forsyning.

Kurset bygger på innsikt fra vitenskapelig forskning innenfor innkjøps- og forsyningsledelse og har en tverrfaglig tilnærming som kombinerer bidrag fra økonomi, administrasjon og teknologi.

Læringsutbytte

Det overordnede læringsmålet er å gjøre studentene kjent med sentrale teorier og konsepter innenfor innkjøp- og forsyningsledelse, og hvordan disse kan brukes i en strategisk analyse av bedriftens funksjoner for innkjøp og forsyning. Studentene introduseres til modeller og konsepter som kan brukes for å kartlegge, analysere og effektivisere organisasjonens innkjøps- og forsyningsarbeid.

Kunnskap:

Studenten …

- Dyp faglig kunnskap innenfor innkjøp- og forsyningsledelse, med spesiell vekt på den strategiske betydningen til disse funksjonene
- Innføring i grunnleggende konsepter innenfor logistikkledelse
- Kunne bruke sentrale teorier og konsepter innenfor innkjøp- og forsyningsledelse, inklusiv grunnleggende konsepter innenfor logistikkledelse
- Kunnskap om hvordan beslutninger innenfor innkjøps- og forsyningsledelse kan bidra til mer bærekraftige verdikjeder

Ferdigheter:

Studenten …

- Selvstendig kunne bruke konsepter og modeller for å beskrive og analysere funksjonene for innkjøp og forsyning i en bedrift eller organisasjon
- Basert på overnevnt analyse kunne utvikle og begrunne konkrete forbedringstiltak

Generell kompetanse:

Studenten …

- Kunne gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er seminarbasert (to pluss to dager). Seminarene inneholder forelesninger og case. Etter første samling begynner studentene med en skriftlig oppgave knyttet til egen bedrift eller organisasjon. Utkast til oppgaven blir presentert på annen samling. Basert på tilbakemeldinger på annen samling og skriftlige tilbakemeldinger via internett, leverer studentene endelige oppgave på slutten av semesteret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU