course-details-portlet

IØ6010 - Inkubasjonsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Inkubasjonsledelse er et skreddersydd kurs for operatører/inkubatorledere av SIVA sine inkubatorer. Kurset er forskningsbasert og fokuserer på utvalgte problemstillinger knyttet til inkubatorer, og spesielt rollen som operatørene/inkubatorledere har som pådrivere for verdiskapning av sterke innovasjonsselskaper. Kurset fokuserer på hvordan operatørene kan tilegne seg relevant kompetanse som veiledere av entreprenører i nye og etablerte foretak.


Kurset har to samlinger (over 4 dager) og det legges stor vekt på å legge til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom deltakerne i kurset. Det vil derfor kreves egeninnsats fra deltakerne mellom samlingene og i forelesninger.

Læringsutbytte

Fagets formål er å styrke operatørene til Siva sin kompetanse på forretningsutvikling,
kommersialisering, verdiskapning og effektive arbeidsprosesser. Læringsmålet er at studentene skal ha både teoretisk og praktisk kunnskap om metoder og verktøy en operatør trenger for å fasilitere inkubasjon og være i stand til å lede praktiske prosesser i nye og etablerte foretak.

Temaer inkluderer: Regionale innovasjonssystem og inkubatorens rolle i dette;
Innovasjonsprosesser innovasjonsteorier; Idévurdering (screening); Metoder og verktøy for bedriftsrådgivning; Investerings og exit strategier; Digitalisering og kommunikasjon; Markedsstrategier for ulike sektorer; Økosystem, nettverk, samspill med FoU og IPR; Styrearbeid; Omstilling i næringslivet; Forretningsutvikling og forretningsmodellering

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, workshops og diskusjoner.

Mer om vurdering

Kursets gjennomføring evalueres gjennom en semesteroppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på opptil 4 deltakere. Det
tilbys veiledning på oppgaven underveis. Karakterer gis fra A til F, hvor A er toppkarakter og E er siste bestått karakter. Karakterbeskrivelser finnes på NTNUs hjemmesider.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved IØT, høyere nivå (TKSEVUM)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Utleveres før/ved oppstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IØ6000 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU