course-details-portlet

IØ6007 - Entreprenørskap og innovasjonsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Entreprenørskap og innovasjonsledelse er et emnet for ansatte innen forskning og utvikling, næringsliv og det offentlige med interesse for å lære mer om entreprenørskap, forretningsutvikling og innovasjonsledelse. Emnet er forskningsbasert og fokuserer på utvalgte problemstillinger som (1) forretningsutvikling, (2) kommersialisering, (3) verdiskaping i nye foretak eller eksisterende organisasjoner (4) finansiering (5) kommunikasjon og (6) forretningsmodellering.

Læringsutbytte

Læringsmålet er at studentene skal ha både teoretisk og praktisk kunnskap om metoder og verktøy for å være i stand til å lede praktiske prosesser i nye og etablerte foretak. Temaer inkluderer: kommersialisering, regionale innovasjonssystem, innovasjonsprosesser, innovasjonsteorier, Idévurdering (screening), investerings og exit strategier, digitalisering og kommunikasjon, markedsstrategier for ulike sektorer, nettverk, IPR, Omstilling i næringslivet, forretningsutvikling og forretningsmodellering.KunnskapEmnet skal gi studentene kunnskap om:- Hva entreprenørskap er og hvordan entreprenørskap kan skape ny verdi.- Hvorfor entreprenørskap er viktig i møte med en usikker arbeidsfremtid.- Hvordan bruke tilgjengelige ressurser til å løse konkrete problem. - Hvordan oppdage, analysere og utvikle entreprenørielle muligheter.- Viktigheten av kunde og bruker kontakt i utviklingen av nye produkter og løsninger. - Hvordan utvikle en forretningsmodell.- Hvordan kommunisere en forretningsidé både muntlig og skriftlig. - Hvordan gi konstruktiv og konkret tilbakemeldinger til andres forretningsideer. FerdigheterEmnet skal gi studentene ferdigheter i å:- Vurdere og analysere et produkt/en tjeneste sitt markedspotensial.- Vurdere og analysere bedrifters forretningsmodeller.- Vurdere og analysere forretningsideers markedsmessige, organisatoriske, og økonomiske forhold- Skisserer veien fra problem - idé - løsning.- Kommunisere en forretningsidé både skriftlig og muntlig.Generell kompetanse- Solid kunnskap knyttet til digital og analog kommunikasjon av forretningsidéer - Avansert innsikt i å håndtere usikkerhet og endring- Inngående kompetanse om kreative prosesser, og kritisk sans.

Læringsformer og aktiviteter

- Videoer á 5-10 minutter per video som inneholder relevante faglige tematikker- Digitale forelesninger- Bruk av caser med tilhørende diskusjoner- Digitale workshops- Digitale gruppediskusjoner i små grupper- Individuelle hjemmeoppgaver- Individuelle veiledningssamtaler- Digitale feedback-grupper hvor kursdeltagerne gir feedback på andre kursdeltagernes forretningsideer- Individuell refleksjon/dagbok- Teoretisk hjemmeeksamenPedagogikk:Dette kurset vil basere seg på SFU Engage sitt pedagogiske rammeverk:Act – Engage by doingInteract – Engage with others, partners or stakeholdersChallenge – Engage with real world problems Embrace – Engage with and handle uncertaintyReflect – Engage with internalising knowledge

Obligatoriske aktiviteter

  • 70% oppmøte på forelesningene

Mer om vurdering

Kursets gjennomføring evalueres gjennom en semesteroppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på opptil 4 deltakere. Det tilbys veiledning på oppgaven underveis. Karakterer gis fra A til F, hvor A er toppkarakter og E er siste bestått karakter. Karakterbeskrivelser finnes på NTNUs hjemmesider.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved IØT, høyere nivå (TKSEVUM)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU