course-details-portlet

IØ3000 - Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten fordypet teoretisk kunnskap om gruppers dynamikk. Emnet gir studenten trening i å dele observasjoner og stille åpne spørsmål på gruppenivå. Videre gir emnet trening i selvrefleksjon over egen rolle som fasilitator og som del av et team.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser, knyttet til emnet Eksperter i team, har studenten kunnskap og ferdigheter i å legge til rette for samarbeid i tverrfaglige grupper (fasilitering). Studenten behersker forskjellige metoder for observasjon av og intervensjon i tverrfaglige gruppers samarbeidsprosess. Studentens praksis er basert på kunnskap om teorier for hvordan og hvorfor fasilitering utføres, og gir et grunnlag for forståelse av fasiliteringen i Eksperter i team. Studenten kan praktisere intervensjon i tverrfaglige grupper som bidrar til at gruppene utvikler et effektivt gruppesamspill. På bakgrunn av sin kunnskap og sine ferdigheter innen gruppefasilitering, har studenten økt sin samarbeidskompetanse. Studenten har, gjennom tilbakemeldinger og refleksjonsarbeid, fått økt bevissthet om seg selv i rollen som fasilitator og som del av et team.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen starter i høstsemesteret og strekker seg over både høst- og vårsemesteret, i form av seminarer. I tillegg må studentene trene på å praktisere fasilitering mellom seminarene, enten som læringsassistent i EiT eller på annen passende arena. Sentralt i læringen er situasjonene som oppstår underveis i fasiliteringspraksisen. Studentene utvikler sin gruppeforståelse, selvforståelse og fasiliteringskompetanse ved å reflektere over disse situasjonene gjennom hele forløpet, sammen med sine medstudenter på seminarene. I tillegg skal studentene øve på å gi og ta imot tilbakemeldinger, og deretter reflektere over disse situasjonene, for å øke sin bevissthet om egen rolle i et team. Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet rundt semesterstart. For å få emnet IØ3000 godkjent i stedet for EiT i mastergraden så forutsettes det at studenten samtidig er EiT-læringsassistent (praksiskrav). Til sammen gir dette et krav om å ha vært EiT-læringsassistent to ganger: én gang på forhånd (forkunnskapskrav), og en gang samtidig som man tar IØ3000 (praksiskrav). OBS: Dersom emnet brukes i bachelorgraden kan det ikke benyttes i mastergraden.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige innleveringer
  • Godkjent gruppesamtale med faglærer
  • Deltakelse på seminarer

Mer om vurdering

Vurderingsform: Oppgave på 8-10 sider (A4, linjeavstand 1,5, Calibri 11 pkt.). Oppgaven blir bedømt som bestått/ikke bestått. I tillegg til oppgaven må alle obligatoriske aktiviteter være godkjent.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Studenten må ha vært læringsassistent i Eksperter i Team. For mer informasjon om søknadsfrist og søknadsprosess, se www.ntnu.no/eit under fanen "Læringsassistenter".

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Rådgivning
  • Samfunnsfag og psykologi
  • Veiledningspedagogikk
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
03.05.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU