course-details-portlet

IØ1004 - Topplederrollen i frivillige organisasjoner

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet er et praktisk orientert fag som stiller store krav til studentenes evne til å omsette teori og metode i praktisk ledelsesarbeid. Faget er adgangsbegrenset og kan tas av studenter som har lederverv i utvalgte studentorganisasjoner ved NTNU. Emnet skal bidra til utvikling av kompetanse og praktiske ferdigheter knyttet til utøvelse av ledervervet. I emnet skal studenten utarbeide en plan med individuelle utviklingsmål i starten av semesteret. Planen knyttes tett opp mot de utfordringer lederen kan møte i sin organisasjon. Studentene i emnet må påregne å bruke mye tid på å omsette teori, faglig innhold og diskusjoner til praksis. Dette oppnås gjennom øvinger, fremlegging av arbeider i plenum og bruk av treningspartnere. I det innleverte arbeidet, som er vurderingsgrunnlaget i kursene, skal studentene redegjøre for at de er i stand til å anvende teori på praktiske lederutfordringer.

Læringsutbytte

Læringsmål Kunnskap: Etter endt studie skal studentene ha innsikt i rådende lederteorier og være i stand til å vurdere hvilke elementer fra teoriene som egner seg i møtet med ulike organisasjoner, situasjoner og medarbeidere. Studentene får innsikt i treparts samarbeidet og ledelse i norske forhold generelt og ikke lønnet frivillig arbeid spesielt. Studentene skal i tillegg få forståelse for hvordan verktøy og metoder kan brukes for å utvikle ledere og ledelse og disses svakheter. Lederens samfunnsansvar, ansvar for å avdekke korrupsjon samt maktbruk er også sentrale tema i dette delkurset. Ferdigheter: I emnet legges det stor vekt på utvikling av studentene som ledere. Det benyttes øvelser og praktiske aktiviteter for å omsette kunnskapen til lederferdighet. Studentene vil utvikle evnen til å lese situasjoner og velge adekvat handling. Hensikten er at studentene skal oppleve trygghet i lederrollen og ha mot til å prøve nye måter å lede på. Emnet skal føre til at ledere utvikler sitt lederrepertoar og blir trygge i lederrollen. Generell kompetanse: Studentene vil gjennom emnet øke sin selvinnsikt som leder og vite hvordan egen atferd virker på dem som ledes og hvordan andres atferd virker på dem. Lederkompetansen og teknikkene som læres har overføringsverdi til senere lederverv og studentenes utviklingen som ledere etter endt studium

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på teamøvelser og vurderinger av og tilbakemelding til eget team i tillegg til individuell veiledning og samtale. Som vurderingsgrunnlag leveres en avsluttende prosjektoppgave som skal vise at studenten kan anvende teorien på praktiske lederutfordringer. Det arrangeres felles seminarer og organisert undervisning på minst 20 timer i semesteret hvor praktisk erfaring på tvers av organisasjonene deles og overordnet teori presenteres. Fellesseminarer er obligatoriske. Det trekkes også inn eksterne gjesteforelesere i disse seminarene. Webbaserte forelesninger og elektroniske møteplasser benyttes i gjennomføringen av kurset

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsgrunnlaget er en avsluttende prosjektoppgave som vurderes til Bestått/Ikke bestått. I tillegg skal alle øvelser og innleveringer være godkjent.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kriterier for opptak til IØ1004 – Topplederrollen i frivillige organisasjoner

 

Våremnet IØ1004 vil ligne på det gamle emnet Ledelse i Praksis, med samme innretning og målgruppe. Høstemnet IØ1003 vil derimot være et åpent emne for alle engasjerte studenter. Emnebeskrivelsen slår fast at IØ1004 retter seg mot topplederrollen i frivillige organisasjoner, og at studentene som følger emnet må:

 1. Sitte i vervet
 2. Ha lederansvar for økonomi- og personaloppfølging
 3. Være leder for ledere
 4. Vervet må være ulønnet

 

Tradisjonelt har emnet Ledelse i praksis rettet seg mot toppledere i de fire store studentorganisasjonene: NTNUI, Samfundet, UKA og ISFIT, samt for mellomledere for de største gruppene/gjengene/avdelingene innenfor disse fire organisasjonene. Over tid har også linjeforeningsledere spesielt, men også ledere for andre studentforeninger, vært innenfor målgruppen. Hver enkelt søknad vil bli vurdert individuelt.

 

Eksempler på studentorganisasjoner som har vært godkjent for deltagelse på kurset:

 • Topp- og mellomledere NTNUI
 • Topp- og mellomledere Samfundet
 • Topp- og mellomledere UKA
 • Topp- og mellomledere ISFIT
 • Topp- og mellomledere Mediastud
 • Toppledere i store linjeforeninger som Abakus, Nabla, Janus, A/F Smørekoppen etc.
 • Revolve NTNU
 • Start NTNU
 • Og lignende studentorganisasjoner

 

Basert på tidligere erfaringer, må studentene ha lederansvar for en stor nok og kompleks nok organisasjon for å få fult utbytte av emnet. I tillegg til de fire kravene ovenfor, vil vi legge vekt på størrelse, økonomisk omsetning, eksterne bindinger, slik som sponsoravtaler, og personlig motivasjon for å utvikle seg selv og bidra til å utvikle andre.

 

Studenter som er valgt, men ikke tiltrådt vervet ved søknadsfristen, kan likevel søke hvis de fungerer i vervet i minst 3 måneder av vårsemesteret. Studenter som sitter i vervet ved søknadsfristen, men som er på valg i vårsemesteret kan likevel søke hvis de fungerer i vervet i ca. 3 måneder fra søknadsfristens utløp.

 

Studentene som ønsker å ta emnet må søke via Studentweb innen 1. desember. Det betyr at du må melde deg til undervisning på Studentweb innen 1. desember. I tillegg må studentene som ønsker å bli tatt opp, sende dokumentasjon om størrelse, økonomisk omsetning og eksterne bindinger for sin organisasjon på e-post til: LiF@iot.ntnu.no. E-posten må også inneholde en beskrivelse av egen motivasjon for å utvikle seg selv og bidra til å utvikle andre.

Tilbud og svar
Opptaket vil trolig være klart i løpet av desember, senest 10. januar. Søkerne får e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på studentweb. Alle som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket via studentweb. Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet. Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette.

Husk at du må registrere vurderingsmelding etter at du har svart bekreftende på opptaket.

Kursmateriell

Offentliggjøres på starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU