course-details-portlet

IØ1004 - Topplederrollen i frivillige organisasjoner

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet er et praktisk orientert fag som stiller store krav til studentenes evne til å omsette teori og metode i praktisk ledelsesarbeid. Faget er adgangsbegrenset og kan tas av studenter som har lederverv i utvalgte studentorganisasjoner ved NTNU. Emnet skal bidra til utvikling av kompetanse og praktiske ferdigheter knyttet til utøvelse av ledervervet. I emnet skal studenten utarbeide en plan med individuelle utviklingsmål i starten av semesteret. Planen knyttes tett opp mot de utfordringer lederen kan møte i sin organisasjon. Studentene i emnet må påregne å bruke mye tid på å omsette teori, faglig innhold og diskusjoner til praksis. Dette oppnås gjennom øvinger, fremlegging av arbeider i plenum og bruk av treningspartnere. I det innleverte arbeidet, som er vurderingsgrunnlaget i kursene, skal studentene redegjøre for at de er i stand til å anvende teori på praktiske lederutfordringer.

Læringsutbytte

Læringsmål Kunnskap: Etter endt studie skal studentene ha innsikt i rådende lederteorier og være i stand til å vurdere hvilke elementer fra teoriene som egner seg i møtet med ulike organisasjoner, situasjoner og medarbeidere. Studentene får innsikt i treparts samarbeidet og ledelse i norske forhold generelt og ikke lønnet frivillig arbeid spesielt. Studentene skal i tillegg få forståelse for hvordan verktøy og metoder kan brukes for å utvikle ledere og ledelse og disses svakheter. Lederens samfunnsansvar, ansvar for å avdekke korrupsjon samt maktbruk er også sentrale tema i dette delkurset. Ferdigheter: I emnet legges det stor vekt på utvikling av studentene som ledere. Det benyttes øvelser og praktiske aktiviteter for å omsette kunnskapen til lederferdighet. Studentene vil utvikle evnen til å lese situasjoner og velge adekvat handling. Hensikten er at studentene skal oppleve trygghet i lederrollen og ha mot til å prøve nye måter å lede på. Emnet skal føre til at ledere utvikler sitt lederrepertoar og blir trygge i lederrollen. Generell kompetanse: Studentene vil gjennom emnet øke sin selvinnsikt som leder og vite hvordan egen atferd virker på dem som ledes og hvordan andres atferd virker på dem. Lederkompetansen og teknikkene som læres har overføringsverdi til senere lederverv og studentenes utviklingen som ledere etter endt studium

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på teamøvelser og vurderinger av og tilbakemelding til eget team i tillegg til individuell veiledning og samtale. Som vurderingsgrunnlag leveres en avsluttende prosjektoppgave som skal vise at studenten kan anvende teorien på praktiske lederutfordringer. Det arrangeres felles seminarer og organisert undervisning på minst 20 timer i semesteret hvor praktisk erfaring på tvers av organisasjonene deles og overordnet teori presenteres. Fellesseminarer er obligatoriske. Det trekkes også inn eksterne gjesteforelesere i disse seminarene. Webbaserte forelesninger og elektroniske møteplasser benyttes i gjennomføringen av kurset

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsgrunnlaget er en avsluttende prosjektoppgave som vurderes til Bestått/Ikke bestått. I tillegg skal alle øvelser og innleveringer være godkjent.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

De som taes opp i emnet, skal allerede være studenter ved NTNU og ha sentrale lederverv i en av de studentorganisasjonene tilknyttet NTNU som er godkjent for deltagelse på kurset. Med sentrale lederverv menes som regel studenter som befinner seg på nivå 1 eller nivå 2 i aktuell studentorganisasjon. Vervet skal være ulønnet og innebære ansvar for økonomistyring og oppfølging av medarbeidere. Det er satt kvoter for antallet studenter pr. Studentorganisasjon samt hvilke organisasjoner som kvalifiserer for deltagelse

Studentene må ha tatt IØ1003 Ledelse av frivillig virksomhet

Kursmateriell

Offentliggjøres på starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU