HSYK308P - Kliniske praksisstudier i hjemmebasert omsorg 3. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Kliniske vurderings- og beslutningsprosesser i pasientforløp i hjemmebasert omsorg
Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
Komplekse sykdommers konsekvenser for pasientens grunnleggende behov i hjemmet.
Yrkesetisk kompetanse med vekt på sykepleie i pasientens hjem
Pasientsikkerhet i sykepleieutøvelse og legemiddelhåndtering
Hjemmet som arena for tilpasset informasjon, veiledning og undervisning
Forebygging i hjemmet
Kommunehelsetjenestens organisering og ledelse
Lover og forskrifter som regulerer kommunens virksomhet med vekt på vedtak om helsehjelp og pasientrettigheter
Tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid i kommunen
Fagutvikling og forskning

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Har kunnskap om kommunens organisering og ledelse av hjemmesykepleie og hjemmebasert omsorg
Har kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer kommunehelsetjenesten og pasientens rettighet til nødvendig og forsvarlig helsehjelp
Har kunnskap om kommunikasjon og forstår betydning av informasjon og veiledning til pasienter og pårørende som mottar hjelp i hjemmet
Har kunnskap om pasientens sykdomsbilde og tilstand.
Har kunnskap om hvordan sykdomsbilde og behandling innvirker på ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov.
Har kunnskap om å identifisere hjelpebehov og ressurser og hva som fremmer helse hos enkeltpasienter.
Har kunnskap om aktuelle legemidler og legemiddelhåndtering på arbeidsstedet
Har kunnskap om dokumentasjon i kommunens dokumentasjonssystem

Ferdigheter
Er selvstendig i utøvelse av sykepleie og ivaretar pasientens behov for sykepleie i eget hjem
Anvender relevant kunnskap i utøvelsen av sykepleie
Deltar i og gir individuelt tilpasset informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
Kommuniserer og samhandler målrettet med pasienter og pårørende og ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
Håndterer legemidler på en forsvarlig måte under veiledning
Deltar i utøvelse av forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover
Behersker dokumentasjon med basis i sykepleieprosess i aktuelt elektronisk system
Deltar i tverrfaglig samhandling
Anvender relevante resultater fra aktuell kunnskap, forskning og utviklingsarbeid i sykepleieutøvelsen
Bidrar til å utvikle kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
Deltar i planlegging og ledelse av sykepleie til en gruppe pasienter

Generell kompetanse
Reflekterer over egen fagutøvelse og etiske problemstillinger i hjemmet
Viser evne til en ivaretakende og omsorgsfull atferd i samhandling med hjelpetrengende og viser en etisk bevisst holdning
Forstår betydningen av kunnskap og forskning i utøvelsen av sykepleie
Tar ansvar for egen læring og studiesituasjon

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende
Deltakelse i arbeidsfellesskapet med medarbeidere fra egen faggruppe og fra andre faggrupper
Veiledning fra sykepleier
Studenten skal utarbeide plan for oppnåelse av læringsutbytte
Studenten utarbeider skriftlig selvvurdering i forbindelse med midt og sluttvurderinger
Deltakelse i refleksjonsgruppe med lærer
Bruk av læringslogg
Individuell skriftlig oppgave
Deltakelse i prosjekt barn og unge i P4
Egne studier av relevant fag og forskningslitteratur

Det kan søkes om å få gjennomført praksisemnet ved en av våre internasjonale samarbeidsinstitusjoner.

Mer om vurdering

Individuell vurdering.
Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Nærmere beskrivelse av arbeidskrav finnes i semesterplan på E-læringsplattformen.
For øvrig vises det til generell studieplan og Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
5 semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår, unntatt HSYK2004 Sykepleie 2. år, må være fullført og bestått.
6 semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår og et praksisemne på 3. studieår må være fullført og bestått.

Kursmateriell

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med.

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.