HSYK307P - Kliniske praksisstudier i kirurgisk fagområde 3. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Grunnleggende behov i et pre- per- og post operativt forløp
Pre- per- og postoperativ sykepleie
Kliniske vurderings- og beslutningsprosesser
Kommunikasjon og samhandling
Informasjon, veiledning og undervisning
Helsefremmende og forebyggende sykepleie
Lover og forskrifter
Pasientsikkerhet
Legemiddelhåndtering
Yrkesetisk kompetanse
Tverrfaglighet, tverrprofesjonelt samarbeid og samhandling på tvers av forvaltningsnivå
Organisasjon og ledelse
Kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
- har kunnskap om hvordan akutt, kritisk og kronisk sykdom virker inn på grunnleggende behov i et pre- per- og postoperativt forløp
- har kunnskap om kliniske vurderings- og beslutningsprosesser i sykepleieutøvelsen
- har kunnskap om gjeldende lovverk
- har kunnskap om aktuelle legemidler og legemiddelhåndtering

Ferdigheter
- ivaretar pasientens behov for sykepleie gjennom et pre- per- og post operativt forløp
- viser selvstendighet i anvendelse av sykepleieprosessen og deltar aktivt i planlegging og utøvelse av sykepleie til to eller flere pasienter
- viser selvstendighet i dokumentasjon av planlagt og gjennomført sykepleie
- begrunner kliniske vurderinger og beslutninger med relevant kunnskap i samsvar med kunnskapsbasert praksis
- kommuniserer og samhandler målrettet med pasienter og pårørende
- tar initiativ til å gi informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
- samhandler med medarbeidere fra egen og andre profesjoner i helseteamet
- deltar i samhandling på tvers av forvaltningsnivå
administrerer og leder sykepleie til en gruppe pasienter
- utøver forsvarlig legemiddelhåndtering

Generell kompetanse
- utøver forsvarlig og omsorgsfull sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover
- reflekterer kritisk over egen og andres yrkesutøvelse og etiske problemstillinger
- Viser en kritisk analytisk holdning til helsetjenesten
- Tar ansvar for egen læring og studiesituasjon

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende
Deltakelse i arbeidsfelleskapet med medarbeidere fra egen faggruppe og fra andre faggrupper
Veiledning fra sykepleier
Studenten skal utarbeide plan for oppnåelse av læringsutbytte
Studenten utarbeider skriftlig selvvurdering i forbindelse med midt og sluttvurderinger
Deltakelse i refleksjonsgruppe med lærer
Bruk av læringslogg
Individuell skriftlig oppgave
Egne studier av relevant fag og forskningslitteratur

Det kan søkes om å få gjennomført praksisemnet ved en av våre internasjonale samarbeidsinstitusjoner.

Mer om vurdering

Individuell vurdering.
Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Nærmere beskrivelse av arbeidskrav finnes i semesterplan på E-læringsplattformen.
For øvrig vises det til generell studieplan og Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.


Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
5 semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår, unntatt HSYK2004 Sykepleie 2. år, må være fullført og bestått.
6 semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår og et praksisemne på 3. studieår må være fullført og bestått.

Kursmateriell

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med.

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.