HSYK305P - Kliniske praksisstudier i medisinsk fagområde 3. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Grunnleggende behov ved akutt, kritisk og kronisk pasientforløp
Kliniske vurderings og beslutningsprosesser
Helsefremmende og forebyggende sykepleie til medisinske pasienter

Kommunikasjon og samhandling
Informasjon, veiledning og undervisning
Yrkesetisk kompetanse
Lover og forskrifter
Pasientsikkerhet
Legemiddelhåndtering
Tverrfaglighet og samhandling
Organisasjon og ledelse
Kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Hvordan akutt, kritisk og kronisk sykdom virker inn på grunnleggende behov
Kliniske vurderings- og beslutningsprosesser i sykepleieutøvelsen
Gjeldende lovverk
Aktuelle legemidler og legemiddelhåndtering

Ferdigheter
Ivaretar pasientens behov for sykepleie under akutt, kritisk og kronisk sykdomsforløp
Viser selvstendighet i anvendelse av sykepleieprosessen og deltar aktivt i planlegging og utøvelse av sykepleie til 2 eller flere pasienter
Kan vurdere behov for helsefremmende og forebyggende sykepleie til pasienter i et medisinsk forløp
Viser selvstendighet i dokumentasjon av planlagt og gjennomført sykepleie
Begrunner kliniske vurderinger og beslutninger med relevant kunnskap i samsvar med kunnskapsbasert praksis
Kommuniserer og samhandler målrettet med pasienter og pårørende
Tar initiativ til å gi informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
Samhandler med medarbeidere fra egen og andre profesjoner i helseteamet
Deltar i samhandling på tvers av forvaltningsnivå
Administrerer og leder sykepleie til en gruppe pasienter
Utøver forsvarlig legemiddelhåndtering

Generell kompetanse
Utøver forsvarlig og omsorgsfull sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover
Reflekterer kritisk over etiske problemstillinger og egen og andres yrkesutøvelse
Viser en kritisk analytisk holdning til helsetjenesten
Tar ansvar for egen læring og studiesituasjon

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende
Deltakelse i arbeidsfellesskapet med medarbeidere fra egen faggruppe og fra andre faggrupper
Veiledning fra sykepleier
Studenten skal utarbeide plan for oppnåelse av læringsutbytte
Studenten utarbeider skriftlig selvvurdering i forbindelse med midt og sluttvurderinger
Deltakelse i refleksjonsgruppe med lærer
Bruk av læringslogg
Individuell skriftlig oppgave
Deltakelse i prosjekt barn og unge i praksistudieperiode P4
Egne studier av relevant fag og forskningslitteratur

Det kan søkes om å få gjennomført praksisemnet ved en av våre internasjonale samarbeidsinstitusjoner.

Mer om vurdering

Individuell vurdering
Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Nærmere beskrivelse av arbeidskrav finnes i semesterplan på E-læringsplattformen.
For øvrig vises det til generell studieplan og Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.


Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
5 semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår, unntatt HSYK2004 Sykepleie 2. år, må være fullført og bestått.
6 semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår og et praksisemne på 3. studieår må være fullført og bestått.

Kursmateriell

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med.

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.