course-details-portlet

HSYK3004 - Sykepleie 3. år

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med langvarig sykdom, funksjonsnedsettelse og sammensatte helseproblemer
- Symptomlindring ved langvarig sykdom og komorbiditet
- Brukermedvirkning
- Mestring
- Rehabilitering

Sosiologi og sosialantropologi
- Institusjon og institusjonell teori
- Velferd

Kommunikasjon, ledelse og konflikthåndtering
- Profesjon og jurisdiksjon, makt, tillit og autonomi
- Selvledelse, klinisk ledelse og teamledelse
- Tverrprofesjonell samhandling og teamdannelse
- Helsefremmende kommunikasjon
- Konfliktforståelse og konflikthåndtering
- Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon

Organisering av helsetjenesten, helsepolitikk og helse- og arbeidsrett
- Helsepolitiske prioriteringer
- Helsetjenesteutvikling - reformer og forskning
- Organisering, styring og ledelse av helse- og omsorgstjenesten
- Verdi- og målkonflikter, kvalitet, effektivitet og integritet
- Helsetjenesten som arbeidsplass
- E-helse og velferdsteknologi

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytter:

Kunnskap:
Har kunnskap om sykepleie som profesjon i samfunnet.
Har kunnskap om velferdsstaten og helsetjenestens organisering.
Kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie.

Ferdigheter
Kan utøve og dokumentere helhetlig sykepleie til pasienter med langvarig sykdom, funksjonsnedsettelse og sammensatte lidelser
Kan arbeide kunnskapsbasert i utøvelsen av sykepleie
Kan utøve selvledelse, klinisk ledelse av eget fag og tverrfaglig samhandling
Kan anvende prinsipper for kvalitetsforbedringsarbeid og pasientsikkerhetsarbeid
Kan identifisere en konflikt og gi forslag til konflikthåndtering
Kan anvende kunnskap om helsefremmende kommunikasjon i samhandlingsrelasjoner
Kan identifisere situasjoner der sentrale lovbestemmelser som regulerer helsetjenesten og arbeidslivet er relevante og viser adekvat anvendelse av lovbestemmelsene

Generell kompetanse

Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
Kan bidra til nytenkning og innovasjon
Kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
Kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning.

Læringsformer og aktiviteter

Refleksjon, diskusjon og drøfting relatert til:
- Forelesninger
- Ferdighetstrening/simulering
- Gruppearbeid
- Øvingsoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Simuleringsaktivitet
  • Innovasjonscamp
  • Basisgruppearbeid
  • Ferdighetstrening
  • Obligatorisk tilstedeværelse minimum 80 %

Mer om vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse ved simuleringaktivitet, innovasjonscamp, basisgruppearbeid og ferdighetstrening.

Ved fravær over 20 % må studenten utføre arbeidskrav fra den/de aktiviteter studenten ikke har deltatt på. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Språk: undervisning og eksamen foregår på norsk.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp (SPBSP).
Alle emner fra 1. og 2. studieår må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSYK3002 10.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 28.04.2021

Innlevering 28.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU