HSYK3003 - Bacheloroppgave i sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Sykepleieteori- og modeller
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Fagkritiske valg og vurdering av forskning
Forskningsetikk

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har:

Kunnskap
- Kan gjøre rede for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser og metoder innen sykepleiefaget
- Kan gjøre rede for forsknings- og utviklingsarbeid innen sykepleiefagets område
- Kan gjøre rede for sykepleiefagets historie, tradisjon, egenart og samfunnsoppdrag

Ferdigheter
- Kan innhente, anvende og begrunne valg av vitenskapsteori, forskningsmetode og -etikk
- Kan innhente, anvende og begrunne valg av sykepleievitenskaplige perspektiver og andre sykepleiefaglige teorier og modeller
- Kan innhente, anvende og begrunne valg av forskningsresultater, fagkunnskap og utviklingsarbeid knyttet til sykepleiefaglige problemstillinger og fremstille dette selvstendig

Generell kompetanse
- Viser forståelse for betydningen av sykepleiefagets historikk og idégrunnlag
- Viser forståelse for betydningen av en kritisk analytisk holdning i vurdering av sykepleiefaglige og forskningsetiske problemstillinger både på individ- og samfunnsnivå
- Erkjenner at egen kompetanse er begrenset, viser ydmykhet for det man ikke vet og oppdaterer kunnskapsgrunnlaget for egen praksis kontinuerlig, for eksempel ved å søke master og forskerutdanning
- Ser betydningen av å være positiv til og delta i forskning og fagutviklingsprosjekt i sykepleiepraksis
- Viser forståelse for å forvalte tilliten som er gitt oss fra storsamfunnet
- Viser evne til en kritisk og analytisk vurdering av fag- og forskningsbasert kunnskap
- Viser evne til å kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt over tid, alene og som deltaker i en gruppe, ut fra gitte retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, oppgaveseminarer, individuell veiledning og eget arbeid. Det er anledning til å gjennomføre feltstudier i utlandet i forbindelse med HSYK304P: Praksisstudier i utlandet. Det er anledning til å delta i instituttets forsknings og fagutviklingsprosjekter. Se egen informasjon på e-læringsplattformen

Mer om vurdering

Tre bachelorseminar må være gjennomført i rekkefølge for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Det innebærer at foregående seminar må være godkjent for å kunne delta på neste seminar. Ved dokumentert gyldig fravær vil studenten få tildelt arbeidskrav med muntlig fremstilling. Se nærmere beskrivelse på e-læringsplattformen.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Obligatorisk individuell veiledning må være gjennomført innen to uker før innlevering. Hvis obligatorisk veiledning ikke er gjennomført vil studenten ikke kunne levere ved ordinær eksamen.
Se nærmere beskrivelse på e-læringsplattformen

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Dersom bacheloroppgaven vurderes til ikke bestått eller karakter F, må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
Alle forutgående emner unntatt siste praksisstudieemne i 3.studieår må være fullført og bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Kursmateriell

Publiseres i semesterplan på Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Innlevering
24.10.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
07.05.2018

Innlevering
24.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.