course-details-portlet

HSYK2004 - Sykepleie 2. år

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom og lidelse
Førstehjelp - defibrillatorassistert hjerte- og lungeredning
Kommunikasjon og samhandling med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke pasienter og deres pårørende
Pasienter som opplever kriser og traumer
Sykepleiedokumentasjon
Yrkesetikk og etiske problemstillinger
Helse og livskvalitet ved helsesvikt
Barn og unge utsatt for omsorgssvikt og seksuelle overgrep
Helsefremming, forebygging, habilitering og rehabilitering
Kulturforståelse
Brukermedvirkning, autonomi og medbestemmelse
Sykepleierens pedagogiske funksjon
Forskning og fagutvikling i sykepleie
Relevante lover og forskrifter
Teorier og modeller i sykepleie
Informasjonssøk og kildekritikk
Organisering av helsetjenesten

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
Har kunnskap om sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom og lidelse
Har kunnskap om pasientforløp og betydningen av tverrfaglig og tverretatlig samhandling
Har kunnskap om defibrillatorassistert hjerte- og lungeredning
Har kunnskap om kommunikasjon og samhandling med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke pasienter og deres pårørende
Har kunnskap om krisereaksjoner og krisehåndtering
Har kunnskap om etiske dilemma som kan være aktuelle for pasientgruppen
Har kunnskap om helsefremming og sekundær forebygging på gruppenivå, med hovedvekt på utsatte, sårbare grupper
Har kunnskap om informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
Har kunnskap om forskning og fagutvikling i sykepleie
Har kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer helsetjenesten
Har kunnskap om teorier og modeller i sykepleie
Har kunnskap om kildekritikk og prinsipper og verktøy for systematisk søking i relevante fagdatabaser
Har kunnskap om organisering av helsetjenesten

Ferdigheter:
Viser innsikt i sykepleieprosessen som arbeidsmetode og mellommenneskelig prosess for å ivareta pasientens behov for sykeleie
Viser innsikt i hvordan pasientens helsetilstand kan observeres og vurderes ut fra prinsippene ABCDE (airway, breathing, circulation, disability, expose)
Viser forståelse for hvordan sykepleietiltak kan prioriteres ved å følge prinsippene ABCDE, samtidig som pasientens psykiske behov ivaretas.
Kan anvende kunnskap om kommunikasjon og samhandling i forhold til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter og deres pårørende
Kan anvende kunnskap om kommunikasjon mellom helsepersonell- ISBAR
Viser evne til dokumentasjon i forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
Kan anvende pedagogiske prinsipper i planlegging og gjennomføring av informasjon, undervisning og veiledning i forhold til pasienter og pårørende
Viser kunnskap om forskning og fagutvikling i sykepleie og arbeider kunnskapsbasert
Viser evne til analytisk og kritisk refleksjonen i vurderingen av etiske problemstillinger
Kan anvende prosedyre for defibrillatorassistert hjerte- og lungeredning
Anvender kunnskap fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner i sykepleiefaglige problemstillinger
Kan utøve kildekritikk

Generell kompetanse
Forstår pasient og pårørendes opplevelse av og reaksjon på akutt, kritisk og kronisk sykdom, lidelse og behandling
Forstår pasient og pårørendes reaksjoner på krise
Ser betydningen av kulturforståelse i sykepleien
Forstår viktigheten av sykepleiedokumentasjon
Reflekterer over sykepleierens rolle i helsetjenesten og som del av det helse- og sosialfaglige teamet
Reflekterer over fag- og yrkesetiske problemstillinger
Reflekterer over valg av ulike kilder
Viser god samhandlingskompetanse med medstudenter og tilsatte ved utdanningen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Team-basert læring (TBL)
Gruppearbeid
Ferdighetstrening/simulering
Workshop
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid og temadager
Nettbaserte læringsressurser
Fremlegg
Refleksjon
Seminarer
Veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Oligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Det er obligatorisk tilstedeværelse ved 3 basisgruppearbeider og ved 4 ferdighetstreninger/simulering. Dessuten obligatorisk tilstedeværelse i 2 temauker. Dette vil bli nærmere beskrevet på læringsplattformen.

Ved fravær over 20 % må studenten utføre arbeidskrav fra den/de aktiviteter studenten ikke har deltatt på. Utført og godkjent arbeidskrav er en forutsetning for at studenten kan få gå opp til eksamen.
Emnet har 1 obligatorisk skriftlig oppgave. Skriftlig oppgave må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
Alle emner i 1.studieår må være fullført og bestått før studenten kan fremstille seg til eksamenen.

Kursmateriell

Publiseres i læringsplattformen ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSYK2002 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 19.03.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 0
SL319 Sluppenvegen 14 0
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 0
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 0
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 0
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU