HSYK2004 - Sykepleie 2. år

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom og lidelse
Førstehjelp - defibrillatorassistert hjerte- og lungeredning
Kommunikasjon og samhandling med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke pasienter og deres pårørende
Pasienter som opplever kriser og traumer
Sykepleiedokumentasjon
Yrkesetikk og etiske problemstillinger
Helse og livskvalitet ved helsesvikt
Barn og unge utsatt for omsorgssvikt og seksuelle overgrep
Helsefremming, forebygging, habilitering og rehabilitering
Kulturforståelse
Brukermedvirkning, autonomi og medbestemmelse
Sykepleierens pedagogiske funksjon
Forskning og fagutvikling i sykepleie
Relevante lover og forskrifter
Teorier og modeller i sykepleie
Informasjonssøk og kildekritikk
Organisering av helsetjenesten

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
Har kunnskap om sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom og lidelse
Har kunnskap om pasientforløp og betydningen av tverrfaglig og tverretatlig samhandling
Har kunnskap om defibrillatorassistert hjerte- og lungeredning
Har kunnskap om kommunikasjon og samhandling med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke pasienter og deres pårørende
Har kunnskap om krisereaksjoner og krisehåndtering
Har kunnskap om etiske dilemma som kan være aktuelle for pasientgruppen
Har kunnskap om helsefremming og sekundær forebygging på gruppenivå, med hovedvekt på utsatte, sårbare grupper
Har kunnskap om informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
Har kunnskap om forskning og fagutvikling i sykepleie
Har kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer helsetjenesten
Har kunnskap om teorier og modeller i sykepleie
Har kunnskap om kildekritikk og prinsipper og verktøy for systematisk søking i relevante fagdatabaser
Har kunnskap om organisering av helsetjenesten

Ferdigheter:
Viser innsikt i sykepleieprosessen som arbeidsmetode og mellommenneskelig prosess for å ivareta pasientens behov for sykeleie
Viser innsikt i hvordan pasientens helsetilstand kan vurderes ut fra prinsippene ABCDE (airway, breathing, circulation, disability, expose)
Viser forståelse for hvordan sykepleietiltak kan prioriteres ved å følge prinsippene ABCDE, samtidig som pasientens psykiske behov ivaretas.
Kan anvende kunnskap om kommunikasjon og samhandling i forhold til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter og deres pårørende
Viser evne til dokumentasjon i forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
Kan anvende pedagogiske prinsipper i planlegging og gjennomføring av informasjon, undervisning og veiledning i forhold til pasienter og pårørende
Viser kunnskap om forskning og fagutvikling i sykepleie og arbeider kunnskapsbasert
Viser evne til analytisk og kritisk refleksjonen i vurderingen av etiske problemstillinger
Kan anvende prosedyre for defibrillatorassistert hjerte- og lungeredning
Anvender kunnskap fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner i sykepleiefaglige problemstillinger
Kan utøve kildekritikk

Generell kompetanse
Forstår pasient og pårørendes opplevelse av og reaksjon på akutt, kritisk og kronisk sykdom, lidelse og behandling
Forstår pasient og pårørendes reaksjoner på krise
Ser betydningen av kulturforståelse i sykepleien
Forstår viktigheten av sykepleiedokumentasjon
Reflekterer over sykepleierens rolle i helsetjenesten og som del av det helse- og sosialfaglige teamet
Reflekterer over fag- og yrkesetiske problemstillinger
Reflekterer over valg av ulike kilder
Viser god samhandlingskompetanse med medstudenter og tilsatte ved utdanningen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Team-basert læring (TBL)
Gruppearbeid
Ferdighetstrening/simulering
Workshop
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid og temadager
Nettbaserte læringsressurser
Fremlegg
Refleksjon
Seminarer
Veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Oligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Fravær ut over 20% fra obligatorisk tilstedeværelse utløser arbeidskrav. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Emnet har 2 obligatoriske skriftlige oppgaver. Alle skriftlige oppgaver må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Prosjekt sykepleie til barn og unge gjennomføres i praktiske studier jmf semesterplan for medisinsk praksis på E-læringsplattform.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".
Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
Alle emner i 1.studieår, samt ett av de kliniske praksisstudieemnene i 2.studieår må være fullført og bestått før studenten kan fremstille seg til eksamenen.

Kursmateriell

Publiseres i semesterplan på Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSYK2002 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 25.10.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 21.03.2018 09:00 211 , 218 , 221 , 309 , 322 , 328 , 329 , ØY-ØH-U1 , 228 , 207A , 207B , 304 , 306 , 331 , 220 , 330 , MTKR1 , MTKR2
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 09.08.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.