HSYK1004 - Sykepleie 1. år

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Sykepleie i forhold til grunnleggende behov
Sykepleieprosessen
Etiske teorier og yrkesetikk
Kommunikasjon og samhandling
Forebyggende og helsefremmende sykepleie
Gerontologi/aldersendringer
Hygieniske prinsipper
Sykepleiedokumentasjon
Sykepleiefagets historie og tradisjon
Teorier og modeller i sykepleie
Relevante lover og forskrifter
Psykologi
Sosiologi og sosialantropologi
Førstehjelp
Organisering av kommunehelsetjenesten
Vitenskapsteori, forskningsprosess og oppgaveskriving
Injeksjonsteknikk

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har:
Kunnskaper:
Kan gjøre rede for sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov
Har grunnleggende kunnskap i etikk og kommunikasjon
Kan gjøre rede for kunnskap om det aldrende mennesket/gerontologi
Kan gjøre rede for basale smittevernrutiner
Har grunnleggende kunnskap om sykepleiedokumentasjon
Har kunnskap om psykologiske og sosiologiske prosesser og begreper knyttet til livsutfordringer og sykdom
Har grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori og forskningsprosessen
Har grunnleggende kunnskap om teorier og modeller i sykepleiefaget
Kjenner til hovedtrekkene i sykepleiens historie og tradisjon
Har kunnskap om ulike kilder, relevante fagdatabaser og retningslinjer for korrekt bruk av kilder i eget arbeid
Har kunnskap om lover og regelverk som regulerer virksomheten i kommunal sektor

Ferdigheter:
Kan anvende sykepleieprosessen som metode i utøvelse av sykepleie
Kan anvende relevant erfarings- og forskningsbasert kunnskap i utøvelse
Har grunnleggende ferdigheter i førstehjelp
Kan utføre litteratursøk i relevante fagdatabaser og dokumentere kildebruk etter gjeldende regler

Generell kompetanse:
Forstår pasientens og pårørendes opplevelse av og reaksjon på helsesvikt og aldring
Viser empati og samarbeidsevne i mellommenneskelige relasjoner
Viser evne til etisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid og temadager
Nettbaserte læringsressurser
Fremlegg
Refleksjon
Seminarer
Veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse ved arbeid i basisgrupper, ved fremlegg i etikk og ved ferdighetstreninger/simulering. HLR – Forelesninger og ferdighetstreninger.

Fravær ut over 20% fra obligatorisk tilstedeværelse utløser arbeidskrav. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Ikke gjennomførte ferdighetstreninger må tas igjen etter avtale med emneansvarlig. Studenten må ha godkjent arbeidskrav ved fravær for å fremstille seg til eksamen

Emnet har 3 obligatoriske skriftlige oppgaver, fordelt på individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle skriftlige oppgaver må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.

Kursmateriell

Publiseres i semesterplan på Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 26.04.2018 09:00 Storhall del 2 , 207B , 221 , 228 , 220
Sommer UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 16.08.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen. Ta med egen PC. NB: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, skal du ikke ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.