HRAD302P - Praksisstudier i diagnostikk II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 6 uker LÆREBØKER

Faglig innhold

Ulike typer bildediagnostiske undersøkelsesmetoder og modaliteter, avhengig av hva de ulike praksisstedene kan tilby. Herunder CT, MR, gjennomlysnings- og kontrastundersøkelser, mammografi, ultralyd og nukleærmedisin

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten uavhengig av diagnostisk modalitet er i stand til å:

Kunnskaper:
- Skille mellom normal anatomi og vanlig forekommende patologi

Ferdigheter:
- Gjennomføre og vurdere prosedyrer, metoder og teknikker i henhold til grunnleggende prinsipper for å fremstille diagnostisk bildemateriale
- Bearbeide og bidra til å optimalisere aktuelle undersøkelses- og behandlingsmetoder ved en bildediagnostisk avdeling
- Beherske bruken av digitale informasjonssystemer og aktuelt bildediagnostisk utstyr
- Dokumentere og vurdere eget arbeid i henhold til gjeldende prosedyrer og retningslinjer
- Håndtere og administrere ulike typer kontrastmidler og medikamenter i henhold til gjeldende retningslinjer
- Observere pasient og analysere endringer i tilstand, og kunne iverksette nødvendige tiltak knyttet til ulike pasientbehov
- Reflektere over og begrunne valg og handlinger i forhold til strålehygieniske prinsipper både overfor pasient, pårørende og personell
- Beherske pleie og omsorg til pasienter som er til utredning, undersøkelse og/eller behandling ved en bildediagnostisk avdeling
- Tilpasse kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende og kolleger
- Bidra i arbeid med kvalitetsutvikling relatert til kvalitetskontroller og rutiner for dokument - og datahåndtering, samt melderutiner for uhell/nesten uhell
- Følge gjeldende prinsipper for hygiene og sterile prosedyrer

Generell kompetanse:
- Sikre at sensitivt medisinsk/elektronisk informasjon om pasienten håndteres i henhold til gjeldende lovverk
- Delta i og initiere til teamarbeid og tverrfaglig samarbeid
- Reflektere over og begrunne valg og handlinger i forhold til etikk og fagutøvelse

Læringsutbytter knyttet til modaliteter vist under er spesifikke ferdigheter som forutsetter at studenten studerer på den aktuelle modalitet i praksisperioden

Gjennomlysningslaboratorium
Etter fullførte praksisstudier på gjennomlysningslaboratorium forventes det at studenten er i stand til å:
- Gjennomføre, fremstille og bedømme grunnleggende prinsipper og prosedyrer for røntgenundersøkelser der kontrastmidler benyttes

CT
Etter fullførte praksisstudier på CT laboratorium forventes det at studenten er i stand til å
- Benytte ulike metoder og teknikker for å fremstille, bearbeide og optimalisere bildekvaliteten på et CT - bilde
- Forstå innholdet i skrevne prosedyrer
- Selvstendig å gjennomføre og tilpasse undersøkelser av ulike organer for å oppnå optimal bildekvalitet og minimal stråledose
- Gjenkjenne anatomi og vanlig forekommende patologi i ulike plan (aksial, coronal, sagittal)
- Gjennomføre applikasjoner av flerdimensjonale CT bilder (3D-rekonstruksjon med mer)
- Håndtere utstyr for kontrastmiddel administrering på CT laboratoriet

MR
Etter fullførte praksisstudier på MR laboratorium forventes det at studenten er i stand til
- Gjennomføre enkle MR-undersøkelser, under veiledning
- Følge aktuelle metoder og teknikker som benyttes for å fremstille, bearbeide og optimalisere bildekvaliteten
- Gjenkjenne anatomi i aktuelle plan (aksial, coronal, sagittal)
- Kjenne til kontraindikasjoner for MR-undersøkelse og kunne gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak
- Håndtere utstyr for kontrastmiddel administrering ved MR
- Oppøve evne til profesjonell kommunikasjon med vekt på spesielle utfordringer knyttet til denne modaliteten (klaustrofobi, unngå bevegelse etc.)

Mammografi
Etter fullførte praksisstudier ved mammografilaboratorium forventes det at studenten er i stand til å
- Utføre kliniske mammografiundersøkelser og assistere ved screeningundersøkelser
- Utføre rutinemessige kvalitetskontroller og delta i kvalitetsforbedringsarbeidet ved mammografilaboratoriet
- Oppøve evne til profesjonell kommunikasjon med vekt på spesielle utfordringer knyttet til denne modaliteten (møte informasjons- og omsorgsbehov)

Nukleærmedisinske laboratorier
Etter fullførte praksisstudier på de nukleærmedisinske laboratorier forventes det at studenten er i stand til å:
- Etter observasjon, kunne beskrive de metoder og teknikker som benyttes for å fremstille, bearbeide og optimalisere bildekvaliteten ved den nukleærmedisinske avdeling
- Delta ved gjennomføring av undersøkelser med medisinsk bruk av radioaktive isotoper
- Følge sikkerhetstiltak ved anvendelse av isotoper
- Fokusere på tiltak i forbindelse med forberedelse og etterbehandling av pasienter som har vært til undersøkelser

Ultralydlaboratorium
Etter fullførte praksisstudier på ultralydlaboratorium forventes det at studenten er i stand til å
- Gjøre rede for ulike undersøkelsesmetoder og problemstillinger som kan utredes med ultralyd (UL)
- Forberede og assistere ved ulike undersøkelser og intervensjoner
- Utføre utvalgte undersøkelser under veiledning

Angiografi og intervensjon
Etter fullførte praksisstudier på angiografi- og intervensjonslaboratorium forventes det at studenten er i stand til å:
- Forberede og assistere ved angiografi og radiologisk intervensjon med spesiell vekt på sterile prosedyrer
- Gjenkjenne metoder, teknikker og utstyr som benyttes ved intervensjoner

Læringsformer og aktiviteter

Eksterne praksisstudier i bildediagnostisk avdeling ved helseforetak eller ved private røntgeninstitutt i Helse Midt-Norge

Obligatoriske aktiviteter

  • Praksisstudier i diagnostikk II- Rapporter

Mer om vurdering

Utsatt praksissperiode avvikles ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1. og 2.studieår, dvs. HRAD1001, HRAD1002, HRAD1003, HRAD1005, HRAD2006, HRAD1010, HRAD1011, HRAD108P, HRAD2003, HRAD2005, HRAD2012, HRAD2013, HRAD207P og HRAD208P må være fullført og bestått før en kan få starte i praksis.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100 LÆREBØKER
Sommer UTS Praksis 100/100 LÆREBØKER
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.