HRAD206P - Praksisstudier i diagnostikk I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 10/100 1 uker
Praksis 90/100 12 uker

Faglig innhold

Ulike typer bildediagnostiske undersøkelsesmetoder og modaliteter, avhengig av hva de ulike praksisstedene kan tilby. Herunder skjelett, gjennomlysnings- og kontrastundersøkelser, CT, MR, mammografi, ultralyd og nukleærmedisin.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten uavhengig av diagnostisk modalitet er i stand til å:

Kunnskaper:
Gjøre rede for normal anatomi og vanlig forekommende patologi
Kjenne til kvalitetsutvikling relatert til kvalitetskontroller og rutiner for dokument- og datahåndtering, samt melderutiner for uhell/nesten uhell
Delta i og vise interesse for dokumentasjon og vurdering av eget arbeid

Ferdigheter
Håndtere og administrere ulike typer kontrastmidler og medikamenter i henhold til gjeldende retningslinjer
Observere pasient, spesielt med tanke på endringer i tilstand, akuttrutiner og iverksettelse av nødvendige tiltak i akutte- og livstruende situasjoner
Reflektere over og begrunne valg og handlinger i forhold til strålehygieniske prinsipper både overfor pasient, pårørende og personell på aktuelle modaliteter
Utøve pleie og omsorg til pasienter som er til utredning, undersøkelse og/eller behandling ved en bildediagnostisk avdeling
Kommunisere og samhandle med pasienter, pårørende og kolleger på aktuelle modaliteter
Beherske bruk av aktuelt bildediagnostisk utstyr
Beherske aktuelle IT-systemer for bildelagring, kommunikasjon og pasientadministrasjon
Følge gjeldende prinsipper for hygiene og sterile prosedyrer på aktuelle modaliteter

Generell kompetanse:
Bidra aktivt til at sensitiv medisinsk/elektronisk informasjon om pasienten håndteres i henhold til gjeldende lovverk
Reflektere over og begrunne valg og handlinger i forhold til etikk og fagutøvelse
Delta i teamarbeid og tverrfaglig samarbeid
Forklare helsetjenestens organisering; beslutningsprosesser og prioriteringer i velferdsstaten
Identifisere behov for samhandling på ulike nivå i helsetjenesten
Forstå og foreta kunnskapsinnhenting etter målene for kunnskapsbasert praksis
Forstå sammenhengen mellom samfunnsutvikling, levekår og individuelle helse- og sosialproblemer

Læringsutbytter knyttet til modaliteter vist under er spesifikke ferdigheter som forutsetter at studenten studerer på den aktuelle modalitet i praksisperioden

Gjennomlysningslaboratorium
Etter fullførte praksisstudier på gjennomlysningslaboratorium forventes det at studenten er i stand til å:
Gjennomføre, fremstille og bedømme grunnleggende prinsipper og prosedyrer for røntgenundersøkelser der kontrastmidler benyttes

CT
Etter fullførte praksisstudier på CT laboratorium forventes det at studenten er i stand til å
Benytte ulike metoder og teknikker for å fremstille, bearbeide og optimalisere bildekvaliteten på et CT - bilde
Forstå innholdet i skrevne prosedyrer
Selvstendig å gjennomføre og tilpasse undersøkelser av ulike organer for å oppnå optimal bildekvalitet og minimal stråledose
Gjenkjenne anatomi og vanlig forekommende patologi i ulike plan (aksial, coronar, sagital)
Gjennomføre applikasjoner av flerdimensjonale CT bilder (3D-rekonstruksjon med mer)
Håndtere utstyr for kontrastmiddeladministering på CT laboratoriet

MR
Etter fullførte praksisstudier på MR laboratorium forventes det at studenten er i stand til
Gjennomføre enkle MR-undersøkelser, under veiledning
Følge aktuelle metoder og teknikker som benyttes for å fremstille, bearbeide og optimalisere bildekvaliteten
Gjenkjenne anatomi i aktuelle plan (aksial, coronar, sagital)
Kjenne til kontraindikasjoner for MR-undersøkelse og kunne gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak
Håndtere utstyr for kontrastmiddeladministering ved MR
Oppøve evne til profesjonell kommunikasjon med vekt på spesielle utfordringer knyttet til denne modaliteten (klaustrofobi, unngå bevegelse etc.)

Mammografi
Etter fullførte praksisstudier ved mammografilaboratorium forventes det at studenten er i stand til å
Utføre kliniske mammografiundersøkelser og assistere ved screeningundersøkelser
Utføre rutinemessige kvalitetskontroller og delta i kvalitetsforbedringsarbeidet ved mammografilaboratoriet
Oppøve evne til profesjonell kommunikasjon med vekt på spesielle utfordringer knyttet til denne modaliteten (møte informasjons- og omsorgsbehov)

Nukleærmedisinske laboratorier
Etter fullførte praksisstudier på de nukleærmedisinske laboratorier forventes det at studenten er i stand til å:
Etter observasjon, kunne beskrive de metoder og teknikker som benyttes for å fremstille, bearbeide og optimalisere bildekvaliteten ved den nukleærmedisinske avdeling
Delta ved gjennomføring av undersøkelser med medisinsk bruk av radioaktive isotoper
Følge sikkerhetstiltak ved anvendelse av isotoper
Fokusere på tiltak i forbindelse med forberedelse og etterbehandling av pasienter som har vært til undersøkelser

Ultralydlaboratorium
Etter fullførte praksisstudier på ultralydlaboratorium forventes det at studenten er i stand til å
Gjøre rede for ulike undersøkelsesmetoder og problemstillinger som kan utredes med ultralyd (UL)
Forberede og assistere ved ulike undersøkelser og intervensjoner
Utføre utvalgte undersøkelser under veiledning

Angiografi og intervensjon
Etter fullførte praksisstudier på angiografi- og intervensjonslaboratorium forventes det at studenten er i stand til å:
Forberede og assistere ved angiografi og radiologisk intervensjon med spesiell vekt på sterile prosedyrer
Gjenkjenne metoder, teknikker og utstyr som benyttes ved intervensjoner

Læringsformer og aktiviteter

Eksterne praksisstudier i bildediagnostisk avdeling ved helseforetak eller ved private røntgeninstitutt i Helse Midt-Norge
praksiseminaruke, læringsmappe i Stats- og kommunalkunnskap som inneholder 4-5 skriftlige oppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige innleveringer
  • Rapporter
  • Seminar-/samlingsdeltakelse

Mer om vurdering

Utsatt eksamensavvikling er ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1.studieår, dvs. HRAD1001, HRAD1002, HRAD1003, HRAD1005, HRAD1006, HRAD1011, HRAD1010 og HRAD108P, må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 10/100
Vår ORD Praksis 90/100
Sommer UTS Oppgave 10/100
Sommer UTS Praksis 90/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.