HRAD2013 - Farmakologi og legemiddelhåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Emnet omhandler legemidlers virkningsmekanismer og deres effekter i kroppen (farmodynamikk) samt hva som skjer med et legemiddel fra det inntas til det er ute av kroppen igjen (farmokinetikk). Emnet tar for seg de viktigste legemiddelgrupper brukt ved utvalgte undersøkelser (kontrastmidler) og sykdomstilstander. Administrering av legemidler, herunder utregning, håndtering og dokumentasjon, samt lover, forskrifter og etikk.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet «Farmakologi og legemiddelhåndtering» forventes det at studenten er i stand til å:
Kunnskaper:
- forklare hvordan legemidler absorberes, distribueres og brytes ned i kroppen.
- gjøre rede for indikasjoner, kontraindikasjoner, virkningsmekanismer og eventuelle bivirkninger for utvalgte legemidler, inklusive kontrastmidler
- kjenne til lover og forskrifter som regulerer legemiddelhåndtering
- gjøre rede for pasientobservasjoner ved administrering av medikamenter, symptomer på komplikasjoner og eventuelle tiltak

Ferdigheter:
- utføre selvstendige og feilfrie utregninger av legemidlers doser, mengder og styrker ved ulike administrasjonsveier
- foreta utblanding og merking av legemidler
- utføre subkutane og intramuskulære injeksjoner

Generell kompetanse:
- anvende de viktigste kildene til legemiddelinformasjon
- kjenne til korrekt administrering av utvalgte legemidler, inklusiv kontrastmidler
- forstå og anvende begreper og enheter knyttet til legemiddelregning
- erkjenne radiografens ansvar i forbindelse med administrering av legemidler

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvelser, ferdighetstrening, selvstudier

Obligatoriske aktiviteter

  • Ferdighetstrening - utblanding og fortynning av legemidler
  • Ferdighetstrening - injeksjoner
  • Medikamentregningstest

Mer om vurdering

Alle arbeidskrav må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1.studieår, dvs. HRAD1001, HRAD1002, HRAD1003, HRAD1010, HRAD1011 og HRAD108P, må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 14.12.2017 09:00 KJL21 , KJL1 , R D1-185 Datasal , E2
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 17.04.2018 09:00 228
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.