HRAD1005 - Den profesjonelle helsearbeider og pasienten

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 20/100 5 dager ALLE Bestått/Ikke bestått
Hjemmeeksamen 80/100 3 uker Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Profesjon og profesjonalitet, profesjonell kommunikasjon og eldre, pasientrolle, etikk og yrkesetikk, helsetjenestens organisering.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet HRAD1005 "Den profesjonelle helsearbeider og pasienten" forventes det at kandidaten er i stand til å

KUNNSKAP
- redegjøre for grunnleggende etiske teorier, begreper og retningslinjer
- gjøre rede for helsetjenestenes organisering
- forklare ulike psykologiske aspekter knyttet til pasientrollen

FERDIGHETER
- måle blodtrykk og puls, og gjennomføre vask og stell av pasient.

GENERELL KOMPETANSE
- være bevisst egne yrkesetiske holdninger
- identifisere ulike former for kommunikasjon og reflektere over kommunikasjon som verktøy i samhandling generelt og i profesjonell omsorg spesielt
- være opptatt av empati og reflektere over egne holdninger
- være opptatt av profesjonalitet som fenomen og forklare profesjonens utvikling og plass i samfunnet
- tilegne seg kunnskap innen relevante fagområder gjennom søk i artikkelbaser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, fire dager kommunikasjonspraksis i sykehjem

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig framlegg i etikk

Mer om vurdering

Det avvikles ikke utsatt eksamen i emnet. Neste mulighet til å gå opp i emnet ved "ikke bestått" eller gyldig fravær er ved neste ordinære eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.

Kursmateriell

 

Anbefalt litteratur:

Kursmateriell vil bli publisert i Blackboard (læringsportalen) ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 20/100 ALLE
Vår ORD Hjemmeeksamen 80/100

Utlevering
12.01.2018

Innlevering
02.02.2018

Sommer UTS Hjemmeeksamen 80/100

Utlevering
01.08.2018

Innlevering
22.08.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.