HMMR5002 - Masteroppgave i medisinsk MR-avbildning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene gjennomføre et selvstendig prosjekt innen MR-avbildning. Det skal være et selvstendig, vitenskapelig forskningsprosjekt basert på empiriske data, som skal vise studentens kompetanse innenfor fagfeltet og i forhold til målene i masterprogrammet. Studenter kan utforme eget prosjekt i samråd med veileder ved NTNU, og det vil stimuleres til og tilrettelegges for oppgave ved studentens egen arbeidsplass, gjerne i tilknytning til pågående prosjekt. Utdanningen vil også tilby masteroppgaver tilknyttet pågående og planlagte forskningsprosjekt knyttet til prosjekter ved NTNU. Arbeidet med oppgaven tilsvarer 45 studiepoeng, og går over semester 6, 7 og 8. Emnet starter med en samling med fokus på praktisk arbeid for oppstart av prosjekt. På samling veiledes studentene i selvstendig arbeid med studieplanlegging, og skal resultere i en forskningsprotokoll og en utformet kontrakt med veileder ved NTNU. Midtveis i semester 7 avholdes et evalueringsseminar hvor studentene legger fram resultater, status i forhold til tidsplan og tidsplan for resten av arbeid med masteroppgave. Ved seminaret skal studentene gi tilbakemeldinger og diskutere problemer og ulike løsninger med hverandre.

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet skal oppnå følgende læringsutbytter:

Studentene skal:
Kunnskaper:
- Ha inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til medisinsk MR-avbildning
- Kunne reflektere over ulike vitenskapelig metoder og kilder innen fagfeltet
- Kunne identifisere utfordringer relatert til hovedtema i masterprogrammet, og vurdere hensiktsmessige metodisk tilnærminger til løsning av disse

Ferdigheter:
- Kunne mestre vitenskapelig tilnærming for problemstillinger i fagfeltet, velge en hensiktsmessig forskningsmetode og begrunne valget
- Kunne etablere forskningsprotokoll for prosjekt som ivaretar regelverk for medisinsk forskning
- Kunne presentere en problemstilling og diskutere resultatene ved bruk av relevant vitenskapelig litteratur og kildekritikk

Generell kompetanse:
- Kunne formidle eget forskningsarbeid i form av en vitenskapelig rapport
- Kunne formidle eget forskningsarbeid ved muntlig presentasjon tilpasset et akademisk publikum
- Utvise en forskningsetisk og sunn kritisk holdning til forskningsarbeid innen medisinsk MR-avbildning
- Kunne gå videre til en doktorgrad innen samme fagområde

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid og individuell veiledning vil være de mest sentrale arbeidsformene for masteroppgaven. Studentens egne faglige interesser og forståelse for relevante problemstillinger bør være utgangspunkt for masteroppgaven, og studiet vil stimulere til utforsking av ideer for aktuelle problemstillinger i god tid før oppstart av selve masterarbeidet. Derfor er tema og planer for masteroppgave tema for seminar som avholdes i forbindelse med samling i emnet Avanserte MR-teknikker i slutten av semester 4. Det skal gjennomføres minimum 40 timer veiledning i masteroppgaven, og det oppfordres til regelmessige veiledningsmøter, fastsatt i kontrakt mellom student og veileder. Veileder som gir tilbakemelding vedrørende prosjektets potensiale og gjennomførbarhetsevne basert på forskningsprotokoll. I tillegg vil det også inngå oppgaveseminar og fremlegg for medstudenter. Det vil bli avholdt to samlinger i løpet av de tre semestrene studentene jobber med masteroppgaven, et oppstartsseminar og et evalueringsseminar etter ca. 1 ½ semester. I tillegg vil skolen tilrettelegge for og oppfordre til regelmessig erfaringsutveksling mellom mindre grupper av studenter via E-læringsplattform eller annen nettbasert ressurs. Normalt gjennomføres masteroppgaven individuelt, men 2 studenter kan skrive sammen dersom dette vurderes som hensiktsmessig. Vurdering foretas av emneansvarlig i samråd med veileder(e). Oppgaven skrives som monografi, og kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Det åpnes for utforming av masteroppgave som artikkel, men denne typen oppgave må inneholde en teori-del i tillegg.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk MR-avbildning (HSMMR)

Forkunnskapskrav

Alle forutgående emner må være bestått før Masteroppgaven kan leveres.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.