course-details-portlet

HMMR5002 - Masteroppgave i medisinsk MR-avbildning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene gjennomføre et selvstendig prosjekt innen MR-avbildning. Tema og problemstilling for masteroppgaven skal være relevant for fagområdet og i tråd med emnebeskrivelsen for masteroppgaven. Det skal være et selvstendig, vitenskapelig forskningsprosjekt basert på empiriske data, som skal vise studentens kompetanse innenfor fagfeltet og i forhold til målene i masterprogrammet. Studenter kan utforme eget prosjekt i samråd med veileder ved NTNU, og det vil stimuleres til og tilrettelegges for oppgave ved studentens egen arbeidsplass, gjerne i tilknytning til pågående prosjekt. Utdanningen vil også tilby masteroppgaver tilknyttet pågående og planlagte forskningsprosjekt knyttet til prosjekter ved NTNU. Arbeidet med oppgaven tilsvarer 45 studiepoeng, og går over semester 6, 7 og 8. Emnet starter med en samling med fokus på praktisk arbeid for oppstart av prosjekt. På samling veiledes studentene i selvstendig arbeid med studieplanlegging, og skal resultere i en forskningsprotokoll og en utformet kontrakt med veileder ved NTNU. Midtveis i semester 7 avholdes et evalueringsseminar hvor studentene legger fram resultater, status i forhold til tidsplan og tidsplan for resten av arbeid med masteroppgave. Ved seminaret skal studentene gi tilbakemeldinger og diskutere problemer og ulike løsninger med hverandre. Nærmere informasjon er gitt i Retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet skal oppnå følgende læringsutbytter:

Studentene skal:

Kunnskaper:

- Ha inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til medisinsk MR-avbildning

- Kunne reflektere over ulike vitenskapelig metoder og kilder innen fagfeltet

- Kunne identifisere utfordringer relatert til hovedtema i masterprogrammet, og vurdere hensiktsmessige metodisk tilnærminger til løsning av disse

Ferdigheter:

- Kunne mestre vitenskapelig tilnærming for problemstillinger i fagfeltet, velge en hensiktsmessig forskningsmetode og begrunne valget

- Kunne etablere forskningsprotokoll for prosjekt som ivaretar regelverk for medisinsk forskning

- Kunne presentere en problemstilling og diskutere resultatene ved bruk av relevant vitenskapelig litteratur og kildekritikk

Generell kompetanse:

- Kunne formidle eget forskningsarbeid i form av en vitenskapelig rapport

- Kunne formidle eget forskningsarbeid ved muntlig presentasjon tilpasset et akademisk publikum

- Utvise en forskningsetisk og sunn kritisk holdning til forskningsarbeid innen medisinsk MR-avbildning

- Kunne gå videre til en doktorgrad innen samme fagområde

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid og individuell veiledning vil være de mest sentrale arbeidsformene for masteroppgaven. Studentens egne faglige interesser og forståelse for relevante problemstillinger bør være utgangspunkt for masteroppgaven, og studiet vil stimulere til utforsking av ideer for aktuelle problemstillinger i god tid før oppstart av selve masterarbeidet. Det skal gjennomføres minimum 40 timer veiledning i masteroppgaven, og det oppfordres til regelmessige veiledningsmøter, fastsatt i kontrakt mellom student og veileder. Veileder som gir tilbakemelding vedrørende prosjektets potensiale og gjennomførbarhetsevne basert på forskningsprotokoll. I tillegg vil det også inngå oppgaveseminar og fremlegg for medstudenter. Det vil bli avholdt to samlinger i løpet av de tre semestrene studentene jobber med masteroppgaven, et oppstartsseminar og et evalueringsseminar etter ca. 1 ½ semester. I tillegg vil skolen tilrettelegge for og oppfordre til regelmessig erfaringsutveksling mellom mindre grupper av studenter via E-læringsplattform eller annen nettbasert ressurs. Normalt gjennomføres masteroppgaven individuelt, men 2 studenter kan skrive sammen dersom dette vurderes som hensiktsmessig. Vurdering foretas av emneansvarlig i samråd med veileder(e). Oppgaven kan skrives som artikkel eller monografi, og kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Mer om vurdering

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig eksamen Masteroppgaven skal bedømmes av to sensorer, hvorav minst én skal være ekstern. Ekstern sensor skal ikke ha hatt et ansettelsesforhold ved NTNU det siste året. Studentens veileder(e) kan ikke være sensor(er). Sensorene må minimum ha kompetanse tilsvarende mastergrad. Minst én av sensorene bør ha kompetanse tilsvarende doktorgrad (ph.d.). Instituttleder oppnevner sensorene. Hovedveileder skal vurdere sensorenes habilitet. Studenten gjøres kjent med hvem som skal være sensorer i forkant av avsluttende muntlig eksamen. Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen, hvor studenten og begge sensorene er til stede. Muntlig eksamen bør være åpen for tilhørere, dersom ikke særlige hensyn tilsier noe annet. Dersom veileder(e) er til stede på eksamen skal vedkommende ikke delta i den muntlige eksaminasjonen. Instituttet skal sørge for at masteroppgaven sendes til sensur og at sensurfristen overholdes. Sensur og muntlig eksamen skal normalt finne sted innen tre måneder etter at masteroppgaven er levert. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren fra det skriftlige arbeidet med én karakter opp eller ned. Karakterfastsettingen skal være en kollegial avgjørelse der begge sensorenes vurderinger vektlegges. Ved uenighet tillegges ekstern sensor størst vekt. Endelig karakter skal foreligge umiddelbart etter at muntlig eksamen er avholdt. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp til master i medisinsk MR-avbildning. Alle emner som inngår i masterprogrammet (til sammen 75 studiepoeng) må være bestått før masteroppgaven leveres inn.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAT3900 45.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU