HMAB4004 - Fysisk aktivitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Hovedtema i emnet er hvorfor fysisk aktivitet er nødvendig for optimal funksjon av kroppens organsystemer og defineres som kroppsbevegelser produsert av skjelettmuskler og som krever energiforbruk. Fysisk aktivitet skal forstås som all aktivitet som oppfyller dette kravet.

 

Det faglige innholdet har sin tyngde i medisinskbiologiske og psykologiske fag, men tangerer implikasjoner for samfunnsnivå. Studenten lærer om hvorfor og hvordan fysisk aktivitet som tiltak må tilpasses individ og målgruppe i forhold til aspekter som for eksempel personlige forutsetninger, alder, sosiodemografisk profil og kultur. For å nå frem til de som trenger det mest omhandles tverrfaglige strategier på individ- og gruppenivå. Implikasjoner på samfunnsnivå med ansvar for tilrettelegging av muligheter og arenaer for fremming av fysisk aktivitet skal berøres i studiet;

 

 • Ulike former for fysisk aktivitet og effekter av fysisk aktivitet
 • Fysiologiske forklaringsmekanismer på effekter av fysisk aktivitet og inaktivitet
 • Målemetoder og evaluering av tiltak for fremming av fysisk aktivitet
 • Planlegging av og tilrettelegging for fysisk aktivitet for ulike målgrupper
 • Motivasjonsfaktorer

Læringsutbytte

Emnet har som formål å gi en avansert forståelse for effekten av fysisk aktivitet og inaktivitet og mekanismene bak dette som bakgrunn for å iverksette og vurdere relevante tiltak for ulike befolkningsgrupper. Målet med emnet er å gjøre studentene i stand til å kunne vurdere personlige behov, ønsker og begrensninger for planlegging og tilrettelegging av fysisk aktivitet for ulike befolkningsgrupper. Studenten skal være i stand til å motivere, evaluere og begrunne valg av tiltak for fysisk aktivitet i forhold til medisinske, pedagogiske og/eller psykologiske utfordringer.

 

Kunnskap

Studenten:

 • anvender avansert kunnskap om fysiologiske mekanismer som forklarer medisinske og psykologiske effekter av fysisk aktivitet og inaktivitet
 • anvender inngående kunnskap om og velger ut ulike metoder for testing av fysisk form, fysisk aktivitet, livskvalitet og kroppslige vaner, samt kan vurdere og kritisere metodenes sensibilitet, reliabilitet og validitet
 • anvender kunnskap på nye områder for tiltak på individ-, gruppe- og samfunnsnivå

 

Ferdigheter

Studenten:

 • analyserer effekter av fysisk aktivitet med bakgrunn i fysiologiske, psykologiske og samfunnsmessige mekanismer for å iverksette og tilpasse adekvate tiltak for ulike individer og befolkningsgrupper
 • velger ut og iverksetter relevante tester for fysisk form og metoder for kartlegging av fysisk aktivitet, livskvalitet og kroppslige vaner
 • varierer og videreutvikler tiltak for fremming av fysisk aktivitet

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • anvender sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre målrettede tiltak for fysisk aktivitet innen helsefremmende, rehabiliterende og/eller behandlende formål
 • utvikler og formidler kunnskap om betydningen av og motivere til fysisk aktivitet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet omfatter tre ukesamlinger a to dager med forelesninger og seminar. Studieformer vil være forelesninger, ferdighetsseminar, egenstudier, veiledning samt skriving av oppgave. I ukesamlingene undervises i områder beskrevet i studieplanen. Læringsplattformen «Blackboard» vil bli benyttet for kommunikasjon og innlevering av oppgaver.

Etter første samling velger studentene et tema relatert til eget interesseområde. På bakgrunn av dette skal det utarbeides et skriftlig notat for problemstilling (arbeidskrav) som også skal presenteres på obligatorisk ferdighetsseminar i andre ukesamling.

Mellom andre og tredje samlingsuke skal studentene jobbe videre med et utkast til semesteroppgave (arbeidskrav). I tredje ukesamling skal studentene vise formidlingsevne gjennom muntlig presentasjon av sine utkast på obligatorisk seminar, med opposisjon/respons fra medstudenter.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med eventuell revisjon etter presentasjon som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen: Med utgangspunkt i godkjente arbeidskrav gjennomføres en hjemmeeksamen ved at studenten skriver en eksamensoppgave på ca 5000 ord (eksklusiv referanser) basert på aktuell litteratur/teori. De skal vise evne til å jobbe med relevante problemstillinger på en systematisk, kritisk og reflekterende måte.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse på ferdighetsseminar
 • Arbeidskrav I: Notat for problemstilling
 • Arbeidskrav II: Utkast til individuell oppgave

Mer om vurdering

Eksamen avvikles som en hjemmeeksamen.

 

For studenter med resultatet "ikke bestått" gjelder revisjon og utbedring av ikke bestått oppgave. Studenten har krav på en times veiledning. For studenter som leverer for første gang ved utsatt eksamen (eks. gyldig fravær ved ordinær eksamen) gjelder det samme som for ordinær eksamen da dette er førstegangs innlevering.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Notat for problemstilling
 • Utkast til individuell oppgave
 • Obligatorisk tilstedeværelse på ferdighetstrening

 

Godkjente arbeidskrav er gyldige for å gå opp til eksamen så lenge som emnet ikke er endret. Ved endringer av emne er kan studenten gå opp til eksamen inntil et år etter at endringen er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Aktivitet og bevegelse (HSMAB)
Videreutdanning i Fysisk aktivitet (HSVFYSAKT)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i aktivitet og bevegelse eller videreutdanning i fysisk aktivitet ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum vil legges ut på blackboard i forbindelse med emnesoppstart. Artikler/litteratur vil tilkomme fra inviterte forelesere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMAB6004 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
01.06.2018

Innlevering
08.06.2018

Sommer UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Innlevering
22.08.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.