HMAB4002 - Bevegelsesvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Bevegelsesvitenskap (Human Movement Science) defineres som studier der bevegelse inngår som avhengig eller uavhengig variabel, og handler om systematiske studier av bevegelse hos mennesker. Bevegelser kan studeres fra mange ulike perspektiver, og på flere ulike nivåer; som helhet; eller som en eller flere av komponentene som inngår i kontroll av bevegelser. Studier kan ha karakter av grunnforskning, eller de kan være anvendte og studere hvordan bevegelser eller kunnskap om bevegelser kan benyttes i for eksempel opptrening, rehabilitering, habilitering eller idrett.

 

Bevegelsesvitenskap utvikler kunnskap om:

 • hvordan mennesker beveger seg
 • hvorfor mennesker beveger seg
 • hvilke faktorer som begrenser eller muliggjør bevegelser

 

Bevegelsesvitenskap tydeliggjør menneskets muligheter og begrensninger for bevegelse fra et helhetlig perspektiv som innefatter individet i samspill med omgivelsen for motorisk kontroll, utvikling og læring samt ved bevegelsesproblemer. Motorisk kontroll handler om hva som påvirker styring av bevegelser i og utenfor mennesket; utvikling tar seg av faktorer som bestemmer barns motoriske dyktighet og fysiske form; læring handler om hvordan bevegelser og strategier tilegnes og atypiske bevegelser handler om bevegelsesproblemer og setter fokus på hvilke faktorer som er viktige å fokusere på for optimering av bevegelsesmuligheter. Menneskets bevegelsesevne er av betydning for en aktiv deltakelse i hverdag, arbeid og fritid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan:

 • anvende avansert kunnskap ut fra forståelse for fagets fire hovedområder
 • analysere ulike teoretiske retninger innenfor: motorisk utvikling, motorisk læring, motorisk kontroll, og atypiske bevegelser
 • analysere problemstillinger i bevegelsesvitenskap med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner og egenart

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • foreta faglige diskusjoner innen relevante tema på et høyt analytisk nivå, både skriftlig og muntlig. Studenten skal også være i stand til å lese, forstå og vurdere ny litteratur som publiseres innen fagfeltet
 • bruke og har forståelse for metoder brukt til datainnsamling i studier av bevegelser

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • selvstendig analysere, identifisere og vurdere individuelle og omgivelsesmessige faktorer som begrenser eller muliggjør bevegelser hos mennesker og bidra til nytenking
 • formulere forskningsspørsmål basert på en kritisk analyse av eksisterende kunnskap innenfor bevegelsesvitenskap
 • formidle og kommunisere problemstillinger innenfor bevegelsesvitenskap

Læringsformer og aktiviteter

Studiet omfatter tre ukesamlinger med forelesninger (samlet ca. 30 timer) og seminarer, samt skriving av essay. Studentene blir gitt undervisning i områder beskrevet under rubrikken læringsutbytte under samlingene og skal arbeide med stoffet på egen hånd mellom samlingene. De skal skrive to essay, hvert på ca. 2500 ord, et til andre og ett til tredje samling. Disse skal være basert på teori og leveres til høgskolen for godkjenning. Essayene blir skrevet under veiledning. Studentene blir gitt tilbakemelding på essayene gjennom tutorials etter Oxbridge - modellen i grupper på en til tre studenter med veileder der tema i essayene diskuteres, kritiseres og forsvares.

Læringsplattformen Blackboard vil bli benyttet for kommunikasjon og innlevering av oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav: essay 2
 • Arbeidskrav: essay 1

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler på 6 timer.

 

Obligatoriske hjelpemidler:

 • 2 essay

 

Godkjente arbeidskrav er gyldige for å gå opp til eksamen så lenge som emnet ikke er endret. Ved endringer av emne er kan studenten gå opp til eksamen inntil et år etter at endringen er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Aktivitet og bevegelse (HSMAB)
Videreutdanning, bevegelsesvitenskap (HSVBEV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i aktivitet og bevegelse eller videreutdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumliste legges på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3VBEV 15.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 14.12.2017 09:00 Datasal 10345, bygg 10 , D154, bygg 6
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 22.02.2018 09:00 221
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.