HMAB4001 - Aktivitetsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 32 dager ALLE

Faglig innhold

Aktivitetsvitenskap er et tverrfaglig vitenskapsfelt om menneskelig aktivitet. I fokus står kunnskapsutvikling om sammenhenger mellom aktivitet, deltagelse og helse i et kontekstuelt perspektiv. Aktivitet i denne sammenheng handler om meningsfull og / eller målrettet handling på ulike livsområder som hjem, arbeid, skole eller fritid. Aktiviteter varierer gjennom livsløpet og fra menneske til menneske ut fra kulturtilhørighet, sosiale roller, kjønn, alder, interesser og livssituasjon. I dette emnet vil vi legge vekt på:

 

 • Aktivitet og deltagelse som forskningsområde
 • Sammenhengen mellom individuelle og kontekstuelle forutsetninger for aktivitet
 • Sårbare gruppers utfordringer med aktivitet og deltagelse i et hverdagsliv som påvirker deres helse
 • Aktivitetsforståelse som kompetanse i helse- og omsorg, sosialfaglig og pedagogisk praksis.
 • Anvende vitenskapsteori og metode for å framskrive tekst om aktivitetsvitenskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet aktivitetsvitenskap
 • har avansert kunnskap om hverdagslige, engasjerende og forpliktende aktiviteter som unge, voksne og eldre mennesker deltar i
 • kan gjøre kritiske vurderinger knyttet til sammenhengen mellom aktivitet, helse og samfunnsmessige omgivelser
 • kan analysere problemstillinger i aktivitetsvitenskap med utgangspunkt i fagområdets historie, egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan initiere og analysere faglige problemstillinger innenfor aktivitetsvitenskap
 • kan resonnere faglig i forhold til aktivitetsutfordringer som unge, voksne og eldre personer erfarer innenfor områdene hverdagsliv, helse, og deltakelse
 • gjennomføre og ferdigstille skriftlige oppgaver med grad av vitenskapelighet tilhørende 2. syklus
 • søker aktivt, vurderer kritisk og anvender vitenskapelig litteratur og annen relevant kunnskap som er relevant for arbeidskrav og eksamensoppgave.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår og anvender kunnskap om aktivitetsutfordringer som mennesker erfarer i hverdagslivet
 • forstår og anvender kunnskap om rettighetsperspektiv knyttet til aktivitetsutfordringer både i et lokalt og et globalt perspektiv
 • kan analysere, utvikle og formidle nyskapende bidrag om forholdet mellom aktivitet, helse og deltakelse og hvordan dette forholdet kan påvirkes
 • kan formidle og kommunisere problemstillinger innenfor aktivtetsvitenskap

Læringsformer og aktiviteter

Studiet omfatter to ukesamlinger med forelesninger og seminarer. Det er stort sett obligatorisk oppmøte på disse to ukesamlingene. Noen forelesninger vil gi oversikt over fagområdet, mens andre vil gå i dybden på sentrale tema.

 

Studieformer vil være forelesninger, ferdighetsseminar, gruppearbeid, egenstudier, veiledning i gruppe og individuell veiledning. Selvstudier og arbeid med arbeidskrav og den individuelle eksamensoppgaven vil ha stor plass som læringsaktivitet.

 

Læringsplattformen blackboard vil bli benyttet for kommunikasjon og innlevering av oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav C: innlevering og opponering på medstudenters arbeid
 • Arbeidskrav A
 • Arbeidskrav B: kommentar-artikkel

Mer om vurdering

Eksamen er individuell hjemmeeksamen. Eksamensoppgave blir utlevert på oppgitt dato.

 

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått". Ved utsatt eksamen eller 2.innlevering ved ordinær eksamen kan studenten ikke revidere tidligere eksamensoppgave, men må forholde seg til ny eksamensoppgave som blir gitt.

 

Både ved ordinær hjemmeeksamen og ved utsatt har studenten krav på en times veiledning.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 2 skriftlige innleveringer
 • 1 skriftlig innlevering, inkludert muntlig og opponering

 

Godkjente arbeidskrav er gyldige for å gå opp til eksamen så lenge som emnet ikke er endret.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Aktivitet og bevegelse (HSMAB)
Videreutdanning, aktivitetsvitenskap (HSVAKT)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i aktivitet og bevegelse eller videreutdanning i aktivitetsvitenskap ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Vil finnes i Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3VAKT 15.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
17.11.2017

Innlevering
08.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen** 100/100 ALLE

Utlevering
23.02.2018

Innlevering
16.03.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** avvikles ikke
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.