course-details-portlet

HLS8030 - Begreper og epistemologisk perspektiv i "Caring Science"

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet introduserer basisgrunnlag og perspektiv for forskningsdisiplinen "caring science". Emnet består av en oversikt over sentrale begreper innen ”caring science” og begrepenes anvendelse i teori og forskning. Utviklingen av ”caring science” i både norsk og internasjonalt perspektiv vil bli behandlet. Begrepet evidence i forskning vil bli vektlagt.


Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse
Etter fullføring av emnet forventes det at studentene kan:
• Beskrive, utarbeide og kritisk evaluere ontologi og epistemologi innen ”caring science”.
• Beskrive, analysere og kritisk vurdere betydningen i metaparadigme konseptene, og utvikle teorier i ”caring science”.
• Identifisere og analysere eksistensielle og etiske problemer i en kontekst av omsorg.
• Reflektere over helse fra dimensjoner av bærekraft, maktforhold og jevnbyrdighet.


Ferdigheter og evner
Etter fullføring av emnet forventes det at studentene kan:
• Kritisk analysere og problematisere pasientperspektivet i ”caring science”.
• Kritisk analysere og argumentere for viktigheten av å bygge og utvikle teori i «caring Science».
• Beskrive, utdype og problematisere forskjellige etiske perspektiv og maktrelasjoner i en kontekst av omsorg.
• Beskrive, utdype og problematisere forskjellige perspektiv av evidence begrepet.


Kritisk vurdering og tilnærming
Etter fullføring av emnet forventes det at studentene kan:
• Demonstrere ferdigheter i problematisering og kritisk vurdering av forskningsspørsmål innen ”caring science”.
• Reflektere over viktigheten av eksistensiell, etisk og jevnbyrdighet i omsorg.
• Problematisere og reflektere over bærekraftproblemer og person-sentrering ved forskning innen ”caring science”.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer og forelesninger.
Programstruktur: Deltidstudie, to samlinger a to dager, obligatorisk seminar. Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på alle samlingene inkl. seminar. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende studieår.

Emnet undervises på engelsk kun hvis det melder seg engelskspråkelige studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk tilstedeværelse og seminarer

Mer om vurdering

Individuell eksamen: Skriftlig oppgave 3000 ord +/- 300 ord. Karakteren settes på bakgrunn av oppgaven. Ved ikke bestått individuell eksamen, kan oppgaven forbedres én gang.Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin og helsevitenskap (PHMEDHV)

Forkunnskapskrav

Mastergrad.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU