HLS8018 - Velferdsstatens barn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset har som mål å introdusere ulike perspektiv på velferdsforskning om barn og unge. Kursinnholdet vil hjelpe studentene til å utvikle sin forståelse i forhold til nye teoretiske perspektiver som til en hver tid anses gyldige og/eller på empiriske metoder (både kvantitative og kvalitative)og etiske utfordringer som eksisterer i velferdsforskning om eller med barn. Videre vil kurset stimulere studentenes kritiske og kreative tenkning rundt det å gjøre forskning med barn og unge på områder hvor de av offentlige myndigheter er ansett å trenge velferdstjenester i vid forstand. Kurset vil utfordre studentene til å være nytenkende rundt det å tenke på hvordan forskning bidrar til å utvikle, opprettholde og endre barns velferd i den lokale kontekst de lever (i barnehager, skoler, familien, nabolaget etc.) Kurset vil ta en nærmere titt på ulike minoritetsgrupper av barn og unge, det kan være funksjonshemmede barn, barn av innvandrere, barn av asylsøkere, barn av reisende, barn som pårørende etc. Den konkrete gruppen av barn og unge som vil stå i fokus på det enkelte kurs vil annonseres i god tid før kursstart.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs forventes studenten å kunne følgende i forhold til den gruppe barn kurset har hatt i fokus:
- Identifisere relevante velferdsforskningsspørsmål
- Analysere, evaluere og kritisere eksisterende velferdsforskning
- Forstå og diskutere utfordringer i velferdsforskningen
- Skrive en besvarelse/et paper på oppgitt format og omfang i velferdsforskning om barn og unge
- Anvende relevant forskningsmetode i forhold til sin egen problemstilling
- Identifisere etiske utfordringer i forskningsfeltet
- Være kjent med juridiske retningslinjer og lover knyttet til forskning med/på barn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentpresentasjoner av papers med tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere både individuelt og i gruppe. Undervisningsspråket vil være engelsk eller norsk. Språk vil annonseres i god tid før kursstart. Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte, og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ikke har undervisningskapasitet

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse, framlegg av paper, kommentere andres paper

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i helsevitenskap, sosialt arbeid eller samfunnsvitenskapelige fag. I særskilte tilfeller kan masterstudenter få adgang, men de vil ikke få studiepoengsuttelling.

Kursmateriell

Vil bli tilgjengelig ved annonsering av kurset. Normalt vil det være artikler fra reviewbaserte tidsskrift og bokkapitler fra forskningsbaserte antologier.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.