HLS8008 - Forskning om helsefremming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset tar opp ulike perspektiver i forskning på helsefremming. Kurset tar opp den historiske bakgrunnen for utviklinga av helsefremmingsforskning (Health Promotion Research), de mest sentrale teoretiske tilnærmingene og de empiriske metodene som brukes i forskningen. Kurset vil gi et grunnlag for kritiske diskusjoner både om teoretiske tilnærminger og empirisk forskning, og vil utfordre studentene til å tenke innovativt omkring hvordan translasjonell forskning kan bidra til at resultatene av empirisk forskning blir gjort forståelige for praksisfeltet, og implementert og evaluert i praksissammenheng. Positiv psykologi og andre helseteoretiske tilnærminger vil være basis for diskusjoner innenfor en salutogen ramme. Kurset vil vanligvis nærme seg områder som global helseforskning, helsefremming hos syke, helsefremming i hele livsløpet, helsefremming på arbeidsplassen og Beste praksis-forskning i helsefremming.

Læringsutbytte

Kurset har som formål å gi studentene kunnskap om aktuell, ny teoretisk og empirisk forskning innenfor området helsefremmingsforskning. Kurset har til hensikt å utvikle deltakernes kritiske tenkning både om teoretiske tilnærminger og empirisk forskning på området. Det er et mål å oppnå dypere forståelse for ulike metoder som blir brukt på området, både kvalitative og kvantitative. Det er også et mål å utvikle studentenes forståelse for at det er mye å vinne på å søke kunnskap fra tilgrensende forskningsområder, siden dette kan gi både teoretiske og metodologiske bidrag i egen forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentpresentasjonaer av paper med tilbakemelding fra lærer og kursdeltakere, individuelt og i grupper. Emnet kan undervises på norsk eller engelsk. Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte, og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ikke har undervisningskapasitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl. deltagelse, fremlegg av paper, kommentere andres paper

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i helsevitenskap eller tilsvarende. Masterstudenter kan unntaksvis delta på kurset, men oppnår ikke studiepoeng.

Kursmateriell

Artikkelkompendium

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.