course-details-portlet

HLS8008 - Forskning om helsefremming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset tar opp ulike perspektiver i forskning på helsefremming. Kurset tar opp den historiske bakgrunnen for utviklinga av helsefremmingsforskning (Health Promotion Research), de mest sentrale teoretiske tilnærmingene og de empiriske metodene som brukes i forskningen. Kurset vil gi et grunnlag for kritiske diskusjoner både om teoretiske tilnærminger og empirisk forskning, og vil utfordre studentene til å tenke innovativt omkring hvordan translasjonell forskning kan bidra til at resultatene av empirisk forskning blir gjort forståelige for praksisfeltet, og implementert og evaluert i praksissammenheng. Kurset vil fokusere på utvikling, implementering og evaluering av helsefremmende tiltak og forskning i helsetjenesten og i samfunnet for øvrig. Dette og andre helseteoretiske tilnærminger vil være basis for diskusjoner innenfor en salutogen ramme. Kurset vil vanligvis nærme seg områder som global helseforskning, helsefremming hos syke, helsefremming i hele livsløpet, helsefremming på arbeidsplassen og Beste praksis-forskning i helsefremming.

Læringsutbytte

Kurset har som formål å gi studentene kunnskap om aktuell, ny teoretisk og empirisk forskning innenfor området helsefremmingsforskning. Kurset har til hensikt å utvikle deltakernes kritiske tenkning både om teoretiske tilnærminger og empirisk forskning på området. Studentene får også selv anledning til å gi tilbakemelding på andres forskning og kritisk vurdere egen forskning. Det er et mål å oppnå dypere forståelse for ulike metoder som blir brukt på området, både kvalitative og kvantitative. Det er også et mål å utvikle studentenes forståelse for at det er mye å vinne på å søke kunnskap fra tilgrensende forskningsområder, siden dette kan gi både teoretiske og metodologiske bidrag i egen forskning. Kurset har også fokus på implementering av forskningsresultater.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentpresentasjoner av paper med tilbakemelding fra faglærer og kursdeltakere. Det legges vekt på studentaktive læringsformer med noen forelesninger. Emnet undervises på engelsk. Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte. Det er obligatorisk oppmøte. Faglærer kan godkjenne inntil 20% fravær fra obligatoriske forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obl. deltagelse, fremlegg av paper, kommentere andres paper

Mer om vurdering

Studentene må sende inn en oppgave (10-15 sider dobbelt linjeavstand, inkludert referanser), som må sendes inn ca. to uker før kurset starter (emneansvarlig kontakter deg om innlevering). Innholdet i oppgaven kan være teoretisk eller empirisk materiale du jobber med i forskningsprosjektet eller kappen for eksempel, men det skal være pågående arbeid. Studenten skal presentere oppgaven som del av kurset. Det vil på forhånd bli utnevnt en opponent blant studentene og faglærerne, for hver oppgave. Studentopponentene må være godt forberedt og fungere som opponent.

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-program i medisin, helsevitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Pensum annonseres ved kursets start. Artikkelkompendium.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Ergoterapi
 • Farmakologi
 • Fysioterapi
 • Medisin
 • Psykologi
 • Radiografi
 • Sosialt arbeid
 • Sosiologi
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
12.10.2023


16:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU