course-details-portlet

HIST3495 - Klima, Katastrofer og Kunnskap. Miljøhistorie i det preindustrielle Europa

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold

I dette emnet skal vi se hvordan europeere i eldre tid brukte og endret miljøet rundt seg, hva og hvordan de tenkte om naturen, og hvordan de forholdt seg til de naturkreftene som påvirket deres liv. Emnet gir en bred innføring i utviklingen av interaksjonene mellom mennesker/samfunn og naturen før 1750. Et viktig mål er å gi studentene en god forståelse av metodologien og forskningen rundt emnet. Sentrale temaer er forestillingene om natur, bruk av ressurser og tilpasning til økosystemer. Det blir spesielt lagt fokus på dramatiske naturlige fenomener som naturkatastrofer, epidemier og omfattende klimatiske endringer. Hvordan var disse forstått og framstilt? Hva var de politiske, økonomiske, sosiale og ikke minst de kulturelle konsekvensene? Temaer kan bli hentet fra ulike perioder og land. Eksempler på tematikk som er aktuelle for emnet:

 • Oppfatninger og framstillinger av naturen.
 • Bruk, misbruk og forbruk av naturressurser i jordbruks- og bysamfunnet.
 • Havet, skogen og fjellet som miljø og ressurs.
 • Energi i et tusenårsperspektiv.
 • Natur og legitimering av makt.
 • Forholdet til naturkatastrofer, epidemier og klimatiske kriser

Emnet skal også gi innføring i teoretiske og metodiske spørsmål knyttet til de temaene som det blir undervist i.

Emnet er i stor grad kildebasert og ikke minst aktivitetsbasert, med individuelt arbeid med digitale oppgaver

Læringsutbytte

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende læringsutbytte fra emnet:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har oversikt over viktige utviklingstrekk i forholdet mellom natur og kultur i eldre tid.
 • har kunnskap om forskjellige aspekter ved dette forholdet når det gjelder forskjellige miljø, typer ressurser og bruk (økonomisk, politisk og kulturelt).
 • har kunnskap om naturkriser og katastrofer og deres virkning på samfunnet i eldre tid.
 • har kunnskap om historiografien og teoriene og metodene innenfor miljøhistorie i eldre tid.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende kunnskapen til å resonnere, argumentere og orientere omkring det/de tema(er) som emnet handler om
 • bruke case-studier og kildematerialet til å belyse forskjellige aspekter og prosesser innenfor miljøhistorie.
 • utvikle forskjellige fremstillingsmetoder (digitale/skriftlig/muntlig) for å diskutere forskjellige temaer på feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Middelalderhistorie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU