course-details-portlet

HIST3485 - Moderne afrikansk historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir avansert oversikt over hovedtrekk i moderne afrikansk historie (Afrika sør for Sahara) i perioden fra ca. 1700 og frem til i dag. Formålet er å gi detaljert innsikt i viktige endringsprosesser i afrikanske samfunn sett i et lengre, historisk perspektiv. Viktige endringsprosesser inkluderer den transatlantiske slavehandelen, kolonitid, postkolonialisme og demokratisering. Afrika settes i en global sammenheng, og kontakt og interaksjon med omverdenen står sentralt. Både "ytre" og "indre" faktorer trekkes inn i en diskusjon av Afrikas utvikling. Emnet vil også kontekstualisere og problematisere forestillinger om Afrika som har blitt skapt siden 1700-tallet og diskutere hvordan og hvorfor disse forestillingene i mange tilfeller fremdeles eksisterer, også i Norge.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående realhistoriske kunnskaper om sentrale politiske, økonomiske og sosialhistoriske tema i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
 • har avansert kunnskap om ulike perspektiver som anvendes for å forklare grunnleggende tema i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
 • har kjennskap til kontinuitet og brudd i forestillinger om Afrika

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan forklare sentrale endringsprosesser i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
 • kan forklare funksjonen til ulike forestillinger om Afrika
 • kan resonnere, argumentere og orientere omkring utvalgte tema fra afrikansk historie
 • kan gi en avgrenset skriftlig fremstilling av et sentralt tema i afrikansk historie fra perioden

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Felles undervisning med AFR2850 Moderne afrikansk historie. To seminarpresentasjoner som er obligatoriske og må godkjennes for å kunne ta eksamen. Godkjent presentasjon er gyldig i inneværende og tre påfølgende semester. Seks timers avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig øving
 • Muntlig øving

Kursmateriell

Pensum publisert ved semesterstart, og annet materiell (lese- og forelesningsoversikt og annen relevant informasjon) publisert på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR2850 15.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Afrikastudier
 • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU