HIST3485 - Moderne afrikansk historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over hovedtrekk i moderne afrikansk historie (Afrika sør for Sahara) i perioden fra ca. 1700 og frem til i dag. Formålet er å gi innsikt i viktige endringsprosesser i afrikanske samfunn sett i et lengre, historisk perspektiv. Viktige endringsprosesser inkluderer den transatlantiske slavehandelen, kolonitid, postkolonialisme og demokratisering. Afrika settes i en global sammenheng, og kontakt og interaksjon med omverdenen står sentralt. Både "ytre" og "indre" faktorer trekkes inn i en diskusjon av Afrikas utvikling. Emnet vil også kontekstualisere og problematisere forestillinger om Afrika som har blitt skapt siden 1700-tallet og diskutere hvordan og hvorfor disse forestillingene i mange tilfeller fremdeles eksisterer, også i Norge.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten:
- har brede realhistoriske kunnskaper om sentrale politiske, økonomiske og sosialhistoriske tema i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
- har kjennskap til ulike perspektiver som anvendes for å forklare grunnleggende tema i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
- har kjennskap til kontinuitet og brudd i forestillinger om Afrika

Ferdigheter
Kandidatene:
- kan forklare sentrale endringsprosesser i afrikansk historie fra 1700-tallet frem til i dag
- kan forklare funksjonen til ulike forestillinger om Afrika
- kan resonnere, argumentere og orientere omkring utvalgte tema fra afrikansk historie
- kan gi en avgrenset skriftlig fremstilling av et sentralt tema i afrikansk historie fra perioden

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Felles undervisning med AFR2850 Moderne afrikansk historie. To seminarpresentasjoner som er obligatoriske og må godkjennes for å kunne ta eksamen. Godkjent presentasjon er gyldig i inneværende og tre påfølgende semester. Seks timers avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført utvekslingsopphold ved University of Cape Coast, Ghana.

Kursmateriell

Se pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR2850 15.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.